مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی (صفحه 2)

Roles and mechanisms of cellular senescence in regulation of tissue homeostasis pdf
نقش و مکانیسم های پیری سلولی در تنظیم همئوستازی بافت word
Mechanism of Membrane Damage by Streptolysin-O pdf
مکانیسم آسیب غشایی از طریق Streptolysin – O word
Bioinformatics and Intellectual Property Protection pdf
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری word
Promoter diversity in multigene transformation pdf
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی word
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia pdf
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله) word
Function of transcription factors at DNA lesions in DNA repair pdf
عملکرد فاکتورهای رونویسی در آسیب های DNA در ترمیم DNA word
Immune responses to Helicobacter pylori infection pdf
پاسخ های ایمنی به عفونت هلیکوباکتر پیلوری word
Translational control by 30-UTR-binding proteins pdf
کنترل ترجمه به وسیله‌ی پروتئین‌های متصل شونده به 3́-UTR word
A structural perspective on Mediator function pdf
نگاه ساختاری به عمل مدیاتور word
Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus pdf
تشخیص و طبقه بندی دیابت ملیتوس word
Increasing Potential of HER3 Signaling in Colon Cancer Progression and Therapy pdf
افزایش پتانسیل سیگنالینگ HER3 در درمان و پیشرفت سرطان روده بزرگ word
Molecular Markers for Breast Cancer: Prediction on Tumor Behavior pdf
ماركرهاي مولكولي برای سرطان پستان: پيش بيني رفتار تومورها word
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T pdf
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا word
The Molecular Basis of Leukemia pdf
مبنای مولکلولی سرطان خون word
Fidaxomicin Is an Inhibitor of the Initiation of Bacterial RNA Synthesis pdf
فیداکسومایسین (FDX) یک مهار کننده ی سنتز RNA باکتری است word
From 3D cell culture to organs-on-chips pdf
از کشت سلولی سه بعدی تا ساختارهای اندام روی تراشه word
Mesenchymal stem cell signaling in cancer progression pdf
پيام رساني سلول بنيادي مزانشيمي در پيشرفت سرطان word
Introduction to Animal Cell Culture pdf
مقدمه ای بر کشت سلول حیوانی word
Advances in Targeting HER3 as an Anticancer Therapy pdf
پیشرفت ها در هدف گیری HER3 به عنوان یک درمان ضد سرطان word
How purple photosynthetic bacteria harvest solar energy pdf
چگونگی برداشت انرژی نورانی توسط باکتری های ارغوانی فتوسنتزی word
EGFR-targeted therapy pdf
EGFR درمانی هدفمند word
Oncogenic ERBB3 Mutations in Human Cancers pdf
جهش های سرطانزای ERBB3 در سرطان های انسانی word
Phagocytes part2: Neutrophils pdf
بخش دو فاگوسیتها نوتروفیل ها word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید