مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک نمایید.

MicroRNAs and DNA damage response
میکرو RNA ها و پاسخ آسیب DNA
New Insights into Replication Clamp Unloading
بینش جدید درباره ی خروج پروتئین کلامپ همانند سازی
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان
Regulation of Transcript Elongation
تنظیم طویل شدن رونوشت
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو
Germline Stem Cells
سلولهای بنیادی جنسی
Four faces of cellular senescence
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی
Therapeutic Use of MicroRNAs in Lung Cancer
استفاده درماني از miRNA ها در سرطان ريه
The suspensor: not just suspending the embryo
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید
The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2
Cell polarity and tissue patterning in plants
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti
Chromatin organization and transcriptional regulation
سازماندهی کروماتین و تنظیم رونویسی
Genetically Modified Foods and Social Concerns
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی
اثر مهاری متقابل بین فاکتور های رونویسی Sox3 و Snail ، در شکل گیری مرحله جنینی گاسترولا
Iron Cofactor Assembly in Plants
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات)
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis
Roles and mechanisms of cellular senescence in regulation of tissue homeostasis
نقش و مکانیسم های پیری سلولی در تنظیم همئوستازی بافت
Promoter diversity in multigene transformation
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله)
Function of transcription factors at DNA lesions in DNA repair
عملکرد فاکتورهای رونویسی در آسیب های DNA در ترمیم DNA
Translational control by 30-UTR-binding proteins
کنترل ترجمه به وسیله‌ی پروتئین‌های متصل شونده به 3́-UTR

Skip Navigation Links