مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Production of transglutaminase by Streptomyces isolates in solid-state fermentation
تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد
لکتین های DC-SIGN و L-SIGN نوع C ورود ویروس ابولا به سلول را در cis و trans واسطه گری می کنند
A new player in the puzzle of filovirus entry
نقش جدید در پازل ورود فلاوی ویروس ها
Metallothionein functions and structural characteristics
عملکردهای متالوتیونین و مشخصه های ساختاری
Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation
هورمونهای تیروئیدی در رشد جنین و بلوغ پیش از زایمان
A Novel Love Wave Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Marine Toxins
حسگر زیستی موج لاو جدید برای تشخیص سریع و حساس سموم دریایی
Advances in mast cell biology: new understanding of heterogeneity and function
پیشرفت در زیست شناسی ماست سل ها: درک جدیدی از ناهمگونی و عملکرد
Directing human embryonic stem cells to generate vascular progenitor cells
هدایت سلول های بنیادی جنینی انسانی برای تولید پیش سازهای عروقی
Clinical Utility of Prostate Carcinoma Molecular Diagnostic Tests
كاربرد باليني آزمايشات تشخيص مولكولي سرطان پروستات
سم شناسی مولکولی التهابات پوستی و تاول های ناشی از گاز خردل
FMR1 and the fragile X syndrome: Human genome epidemiology review
FMR1 و سندرم X شکننده: مروری بر اپیدمولوژی ژنوم انسان
understanding the molecular basis of fragile x syndrome
درک اساس مولکولی سندرم X شکننده
Autoimmune destruction of pancreatic beta cells
تخریب خود ایمنی سلول های بتای پانکراس
Cell cycle entry, maintenance, and exit during plant development
ورود، ابقا و خروج از چرخه‌ی سلولی طی رشد گیاه
The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes
مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین
Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus
تشخیص و طبقه بندی دیابت ملیتوس
Consequences of the diabetic status on the oxidant/antioxidant balance
اثرات وضعیت دیابتی بر روی تعادل اکسیدان/ آنتی اکسیدان
VDAC phosphorylation, a lipid sensor influencing the cell fate
فسفریلاسیون VDAC یک سنسور لیپیدی موثر در سرنوشت سلول
Bioinformatics and Intellectual Property Protection
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری
Lives that introns lead after splicing
حیاتی که اینترونها پس از پیرایش منجر به آن می‌شوند
Fidaxomicin Is an Inhibitor of the Initiation of Bacterial RNA Synthesis
فیداکسومایسین (FDX) یک مهار کننده ی سنتز RNA باکتری است

Skip Navigation Links