مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 12)

Corporate life cycle and cost of equity capital pdf
چرخه عمر شرکت و هزینه سرمایه مالکانه word
A model of consumer response to advertising music pdf
Accounting modeling – a multiple determination approach pdf
مدل سازی حسابداری – رویکرد تصمیمات چندگانه word
New research on gambling theory research and practice pdf
تحقیقی نو بر پژوهش و عملکرد تئوری قمار word
Mandatory adoption of IFRS and timely loss recognition across Europe: The effect of corporate finance incentives pdf
Expectation of accounting professionals from accounting education: An Antalya research pdf
انتظارات متخصصان حسابداری از آموزش حسابداری: تحقیق در آنتالیا word
The Effect of CEOs’ Turnover on the Corporate Sustainability Performance of French Firms pdf
تاثیر جابجایی CEO بر عملکرد مربوط به پایداری شرکت های فرانسوی word
Governmental Accounting and Austerity Policies: Accounting representations of public debt and deficit in Europe and abroad pdf
The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
The inequality debate: Do financial markets matter pdf
بحث نابرابری: آیا بازارهای مالی مهم هستند؟ word
Board influence on a firm’s long-termsuccess: Australian evidence pdf
تأثیر هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت بنگاه: نمونه استرالیایی word
The restructuring of the investment portfolio: the risk and effect of the emergence of new combinations pdf
تجديد ساختار پرتفوي سرمايه‌گذاري: ريسك و تأثير ظهور تركيبات جديد word
Financial literacy and financial behavior: Evidence from the emerging Asian middle class pdf
Motives for fixed-asset revaluation: An empirical analysis with Swiss data pdf
انگیزه های ارزش گذاری مجدد دارایی های ثابت: یک تحلیل تجربی با داده های سوئیس word
Earnings Announcements and Systematic Risk pdf
اعلامیه های (اعلان های) سود و ریسک سیستماتیک word
Strategic cost management and performance: The case of environmental costs pdf
The practice and factors determining the selection of capital budgeting methods – evidence from the field pdf
شیوه ها و عوامل تعیین کننده انتخاب روش های بودجه ریزی سرمایه ای word
Strategic Choices: The Case Of Management Accounting System pdf
انتخاب های استراتژیک: سیستم حسابداری مدیریت word
Managing audits to manage earnings: The impact of diversions on an auditor’s detection of earnings management pdf
Fair value disclosure, liquidity risk and stock returns pdf
افشای ارزش متعارف، ریسک نقدینگی و بازدهی سهام word
Exploring the use of the Delphi method in accounting information systems research pdf
بررسی کاربرد روش دلفی در تحقیق سیستم های اطلاعات حسابداری word
The Earnings Quality Information Content of Dividend Policies and Audit Pricing pdf
بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود و سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری حسابرسی word
Investigating Long-Term Dynamic Causal Linkages between Hungarian and Romanian Stock Markets pdf
بررسی ارتباط پویا و بلند مدت بازار سهام مجارستان و رومانی word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید