مقالات ترجمه شده حسابداری گرایش حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده حسابداری گرایش حسابرسی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده حسابداری گرایش حسابرسی نمایید.

Internal Control Opinion Shopping and Audit Market Competition
کنترل داخلی خرید رای و رقابت بازار حسابرسی
The effect of diversification on auditor selection in business groups: A case from Taiwan
اثر تنوع در انتخاب حسابرس در گروه های کسب و کار: یک مطالعه موردی از کشور تایوان
The retention of directors on the audit committee following an accounting restatement
ابقای مدیران در کارگروه حسابرسی پس از تجدید ارائه‌ی حسابداری
Audit opinion and earnings management: Evidence from Greece
اظهار نظر حسابرسی و مدیریت سود: شواهدی از یونان
Non-audit services and audit quality — the effect of Sarbanes-Oxley Act
خدمات غیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی: تاثیر قانون ساربنز اکسلی
Business in the Cloud: Research Questions on Governance, Audit, and Assurance
کسب و کار در ابرها: پرسش‌های تحقیق در مورد حاکمیت، حسابرسی، و امنیت
Audit opinion and earnings management: Evidence from Greece
دیدگاه ممیزی و مدیریت بر درآمدها: شواهدی از یونان
New audit reporting challenge of ac s: auditing the going concern basis counting
چالش هاي تهيه گزارش حسابرسي جديد: حسابرسي اساس حسابداري تداوم فعاليت
Audit Quality and Properties of Analysts' Information Environment
کیفیت حسابرسی و مشخصات محیط اطلاعات تحلیل‏گران
Data analytics in auditing: Opportunities and challenges
تجزیه و تحلیل داده در حسابرسی: فرصت ها و چالش ها

Skip Navigation Links