مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 6)

The development of the Activity-Based Costing method: A comparison between France and China pdf
توسعه روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت – مقايسه فرانسه وچين word
Investigating the Factors Influencing Users’ Resistance towards Accrual Accounting pdf
بررسی عوامل تاثیر گذار بر مقاومت کاربر درباره حسابرسی تعهدی word
The role of accounting conservatism in management forecast bias pdf
نقش محافظه کاری حسابداری در سوگیری پیش بینی مدیریت word
XBRL to enhance external financial reporting: Should we implement or not? Case Company X pdf
A goal-seeking approach to capital budgeting pdf
رویکرد هدف گرا برای بودجه بندی سرمایه word
Regulating audit quality: Restoring trust and legitimacy pdf
تنظیم کردن کیفیت حسابرسی : بازگرداندن اعتماد و مشروعیت (قانونی بودن) word
Corporate governance in practice. The Greek case. pdf
اصول نظام راهبری شرکت ها در عمل. مطالعه موردی : کشور یونان word
A multiple-kernel support vector regression approach for stock market price forecasting pdf
یک روش رگرسیون بردار پشتیبان چندهسته برای پیش ینی قیمت سهام در بورس word
Stock liquidity and managerial short-termism pdf
نقدشوندگی سهام و کوتاه مدت گرایی مدیران word
ASSET PRICING MODEL SELECTION pdf
انتخاب مدل قیمت گذاری دارایی word
Earnings Manipulations by Real Activities Management and Investors’ Perceptions pdf
دستکاری سود از طریق مدیریت فعالیتهای واقعی و ادراکات سرمایه گذاران word
The twopublicsandinstitutionaltheory–Astudyofpublic sector accountinginTanzania pdf
دو تئوری مردمی و نهادی- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا word
Big Questions in AIS Research: Measurement, Information Processing, Data Analysis, and Reporting pdf
پرسش اساسی پژوهش AIS: سنجش، پردازش اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده و گزارش دهی word
Market Implied Ratings and Financing Constraints: Evidence from US Firms pdf
محدودیت‌های مالی و رتبه بندی‌های ضمنی بازار: شواهدی از شرکت‌های ایالات متحده word
Does individual investor trading impact firm valuation? pdf
آیا تجارت شخص سرمایه گذار بر ارزیابی شرکت تاثیر می گذارد؟ word
Determinants and Market Consequences of Auditor Dismissals after Accounting Restatements pdf
عوامل و پیامدهای بازار در خصوص اخراج حسابرس پس از بیان دیگرگونه حسابداری word
Financial conservatism of private firms pdf
محافظه کاری مالی شرکت های خصوصی word
A New Activity-Based Financial Cost Management Method pdf
روش جدید مدیریت هزینه مالی مبتنی بر فعالیت word
The effects of corporate governance and audit and non-audit fees on IPO Value pdf
اثرات حاکمیت شرکتی (صنفی) و حق الزحمه ی فعالبت های حسابرسی و غیرحسابرسی بر روی IPO word
The effect of trust in system reliability on the intention to adopt online accounting systems pdf
Increase in managerial efficiency of subsidiaries by transformation of accounting system pdf
افزایش بهره وری شرکت های تابعه به وسیله تغییر شکل سیستم حسابداری word
Exploring the possibilities for causal explanation in interpretive research pdf
بررسی فرصت های تبیین علی در پژوهش های تفسیری word
Human Capital Models and the Gender Pay Gap pdf
The psychology of talent management: A review and research agenda pdf
روانشناسی مدیریت استعداد: بررسی و دستور کار پژوهشی word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید