مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 5)

A Tutorial Review of Functional Connectivity Analysis Methods and Their Interpretational Pitfalls pdf
بررسی آموزشیِ روش های آنالیز ارتباط کارکردی و اشکالات تفسیریِ آنها word
اثرات ایجادشده بر خودکشی دو سال بعد از فاجعه ویرانگر: گزارشی از زمین لرزه هانشین-آواجی word
Importance of emotional intelligence in negotiation and mediation pdf
اهمیت هوش هیجانی در مذاکره و میانجیگری word
The Motivation System in a Governmental Organization pdf
سيستم انگيزش در يك سازمان دولتي word
درجه بندی عملکرد شغلی: اهمیت نسبی توانایی ذهنی، وظیفه شناسی و انطباق پذیری شغلی word
Anxiety level and decision-making among Norwegian top-class soccer referees pdf
سطح اضطراب و تصمیم گیری در بین داوران فوتبال سطح بالای نروژ word
Infusing creativity into Eastern classrooms: Evaluations from student perspectives pdf
تزریق خلاقیت در کلاس در کشور های شرقی: ارزیابی هایی از دیدگاه دانش آموز word
Stress Management and Job Performance in the Industries Sector of Mali pdf
تأثیر مدیریت استرس بر عملکرد شغلی در بخش صنایع مالزی word
Novel window on early human neurodevelopment via fetal exosomes in maternal blood pdf
دریچه ای نوین در حوزه رشد عصبی اولیه انسان ها و اگزوسوم های جنین در خون مادر word
A pilot randomized controlled trial of the e-couch anxiety and worry program in schools pdf
یک آزمایش مقدماتی تصادفیˏتحت کنترل، از برنامه ی ˏبرخط اضطراب و نگرانیe-couch در مدارس word
Big Five personality traits and relationship quality: Self-reported, observational, and physiological evidence pdf
پنج عامل بزرگ صفات شخصیتی و کیفیت رابطه: خود گزارشی، مشاهدات و شواهد و مدارک فیزیولوژیکی word
Affluence, poverty, and the family’s future: The case of Trinidad pdf
فقر، رفاه، و آینده خانواده: مورد ترینیداد word
How to measure the psychological contract? A critical criteria-based review of measures pdf
چگونه قرارداد روانی را اندازه بگیریم؟ یک بررسی منتقدانه مبتنی بر شاخص اندازه گیری word
Impact of sanctions on Iranian airlines: How people in Iran feel about air travel safety? pdf
Genetic and environmental influences on applied creativity: A reared-apart twin study pdf
تاثیرات محیطی و ژنتیک بر خلاقیت کاربردی: مطالعه ای بر روی دوقلوهای جدا از هم پرورش یافته word
انتخاب بین پله عادی و پله برقی در مراکز خرید: تاثیر مکان، ارتفاع و تعداد عابر پیاده word
To disclose or not to disclose? Status distance and self-disclosure in diverse environments pdf
خودافشایی، آری یا خیر؟! فاصله موقعیت و خود افشایی در محیط های گوناگون word
Task and relationship conflict in short-term and long-term groups The critical role of emotion regulation pdf
تعارض وظيفه و رابطه در گروه هاي كوتاه مدت و بلند مدت: نقش بحراني كنترل هيجان word
The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
تنهایی و نشانه های افسردگی در بین سالمندان: نقش واسطه امید به زندگی ذهنی word
An Overview of Positive Interaction between Exercise and Mental Health pdf
بررسی تعامل مثبت میان ورزش و سلامت ذهنی word
COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide pdf
کووید 19، اضطراب، اختلالات خواب و خودکشی word

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید