مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 3)

The Relationship Between Personality Type and the Servant Leadership Characteristic of Empowerment pdf
ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی ریاست خدمتگزار توانمند word
Exploring the effects of videogame play on creativity performance and emotional responses pdf
بررسی تاثیر بازی های کامپیوتری بر عملکرد خلاقانه و واکنش های هیجانی word
Parental Involvement: Model Revision through Scale Development pdf
مشارکت والدی: اصلاح مدل بر اساس بهبود مقیاس word
The Role of Ericksonian Hypnosis in Reducing Essential and Secondary Hypertension pdf
نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه word
Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets pdf
قدر دانی عاملی برای پیشبینی بهزیستی روان فراتر از پنج عامل بزرگ word
Future Directions in ADHD Etiology Research pdf
مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD word
Predicting children’s anxiety from early attachment relationships pdf
تشخیص اضطراب کودکان از روابط وابستگی اولیه word
Executive function skills of 6–8 year olds: Brain and behavioral evidence and implications for school achievement pdf
مهارت‌هاي كار اجرايي 8-6 ساله‌ها: شواهد و دلايل رفتاري و ذهني براي پيشرفت تحصيلي word
Sleep Difficulties and Medications in Children With Autism Spectrum Disorders: A Registry Study pdf
مشکلات خواب و داروها در کودکان با اختلالات طیف اوتیسم: مطالعه رجیستری word
Thought–action fusion: Structure and specificity to OCD pdf
آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD word
Social-comparative feedback affects motor skill learning pdf
اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسه ای بر یادگیری مهارت حرکتی word
Neo-Piagetian Theory and Research: enhancing pedagogical practice for educators of adults pdf
نظريه و تحقيق نئوپياژه‌اي: ارتقاء عملكرد آموزشي براي مربيان بزرگسالان word
Development of personality traits in response to childbirth: A longitudinal dyadic perspective pdf
رشد صفات شخصیت در پاسخ به تولد کودک: یک دیدگاه دونفری طولی word
DEVELOPMENTAL COORDINATION DISORDER IN CHILDREN pdf
اختلال هماهنگی رشدی در کودکان word
The role of nutraceuticals in the management of autism pdf
نقش نوتراسوتیکال ها در مدیریت اوتیسم word
The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation pdf
هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی word
The Relationship between Identity Styles and Romantic Attachment among college students pdf
رابطه مابين سبك‌هاي شخصيتي و وابستگي عاطفي در ميان دانشجويان دانشگاه word
Why Do Girls Experience Depression More than Boys? pdf
چرا دختران تجربه افسردگی بیشتر نسبت به پسران دارند؟ word
The effect of specific and general rules on ethical decisions pdf
اثر قوانین عمومی و اختصاصی روی تصمیمات اخلاقی word
Bedtime Procrastination:introducing a new area of procrastination pdf
تعویق زمان خواب : معرفی حوزه ی جدید تعویق word
Enabling innovative ability: knowledge sharing as a mediator pdf
توانمند سازی قابلیت‌های نوآورانه: تسهیم دانش به عنوان یک واسطه word
Effectiveness of gestalt therapy on self-efficacy of divorced women pdf
بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه word
Organisational and psychological empowerment in the HRM‐performance linkage pdf
توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد word
Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes pdf
پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری word

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید