مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 7)

Morphology evolution of crystal populations: Modeling and observation analysis pdf
تکامل مورفولوژی تعداد کریستالها:مدلسازی و بررسی مشاهدات word
Microscale Inorganic Light-Emitting Diodes on Flexible and Stretchable Substrates pdf
دیودهای نوری میکرو معدنی در مواد معدنی و آلی قابل انعطاف word
Application of Microplasma for NOx Removal pdf
کاربرد میکروپلاسما برای حذف NOx word
Properties of novel fluorescent nuclear track detectors for use in passive neutron dosimetry pdf
ویژگیهای آشکارسازهای رد نگار هسته ای فلورسنت جدید برای استفاده در دزسنجی نوترون غیرفعال word
A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles pdf
مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات word
پوشش فیلم ضد انعکاس دولایه SiOx(C)/SiNx برای بهبود راندمان سلول خورشیدی word
A rotating target for Ra production pdf
هدف چرخشی برای تولید رادیوم word
سنتز کم دمای نانو کریستال های مس تازه شکل گرفته با فرآیند گرمایی word
Optical amplification enhancement in photonic crystals pdf
افزایش تقویت نوری در بلورهای فوتونی word
Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites pdf
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم word
Transcending the replacement paradigm of solid-state lighting pdf
برتریِ نمونه جایگزینِ روشنائی حالت جامد word
Dynamics of avalanche quantum dot infrared photodetectors pdf
دینامیک آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی بهمنی word
Density functional calculations of the Mössbauer parameters in hexagonal ferrite SrFe12O19 pdf
محاسبات تابعی چگالی پارامترهای موسبائر در فریت شش وجهی SrFe12O19 word
Fifteen Years of Work on Thin-Disk Lasers: Results and Scaling Laws pdf
پانزده سال کار بر روی لیزرهای دیسک نازک: نتایج و قوانین ارزیابی word
Single Walled CNT Chirality Dependence for Electrical Device Applications pdf
تاثیر کایرالیته نانولوله تک دیواره برای کاربرد های ابزار الکتریکی word
Calculation of the internet tunneling in inhomogeneous field pdf
محاسبه اثر تونل زنی درون باندی در میدان های غیریکنواخت word
مدلسازی و ارزیابی عملکرد سنسورهای فیبر نوری با توزیع بریلوئن word
Performance Analysis of dispersion compensation Fiber Bragg Grating (FBG) in Optical Communication pdf
Energy Levels of InGaAs/GaAs Quantum Dot Lasers with Different Sizes pdf
سطوح انرژی لیزرهای نقطه‌ای InGaAs/GaAs با اندازه‌های مختلف word
Graphene-based optical absorbers pdf
جاذب های اپتیکی گرافنی word
Transparent MgF2-films by sol–gel coating: Synthesis and optical properties pdf
لایه‌های شفاف MgF2 به وجود آمده با سل-ژل: خواص ترکیبی و نوری word
Reduction of Platinum Metal Usage in GaAs IC Metallization pdf
کاهش استفاده از فلز پلاتین در فلزکاری تراشه‏ های GaAs (گالیم-آرسنیک) word
A fibre-optic humidity sensor based on a porous silica xerogel film as the sensing element pdf
حس‌گر رطوبتی فیبر نوری مبتنی بر یک لایه‌ی زیروژل سیلیکای متخلخل به عنوان عنصر حساس word
Double-centre oscillator and its application to fission pdf
نوسانگر دو مرکزی و کاربرد آن در شکافت word
Effect of neutron irradiation on dosimetric properties of TLD-600H pdf
اثر تابش نوترون روی خواص دزیمتری TLD-600H word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید