مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 5)

Time-Domain Distributed Fiber Sensor With 1 cm Spatial Resolution Based on Brillouin Dynamic Grating pdf
سنسور فیبری با توزیع زمان – دامنه با رزولوشن مکانی 1 cm مبتنی بر توری (گریتینگ) دینامیک بریلوئن word
Synthesis and characterization of antimicrobial crosslinked carboxymethyl chitosan nanoparticles loaded with silver pdf
سنتز و تعیین خصوصیات ضد میکروبی کربوکسی متیل کیتوزان دارای پیوند عرضی حاوی نانوذرات نقره word
Synthesis and characterization of Cu2Se prepared by hydrothermal co-reduction pdf
سنتز و توصیف Cu2Se بدست آمده از طریق کاهش گرمایی word
Morphology evolution of crystal populations: Modeling and observation analysis pdf
تکامل مورفولوژی تعداد کریستالها:مدلسازی و بررسی مشاهدات word
Reduction of Platinum Metal Usage in GaAs IC Metallization pdf
کاهش استفاده از فلز پلاتین در فلزکاری تراشه‏ های GaAs (گالیم-آرسنیک) word
تخمین توزیع های دز نوترون و فوتون در اتاق درمان THOR BNCT با بکار گیری روش TLD دو گانه word
A novel approach for fuel cell parameter estimation using simple Genetic Algorithm pdf
رویکرد نوین برای تخمین پارامتر پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ساده word
سنتز کم دمای نانو کریستال های مس تازه شکل گرفته با فرآیند گرمایی word
A 1-kW CW Thin Disc Laser pdf
یک لیزر موج پیوسته یک کیلو واتی دیسک نازک word
Fe-based nanocrystalline soft magnetic alloys for high-temperature applications pdf
آلیاژهای نانوبلور مغناطیسی نرم بر پایه Fe برای کاربردهای دما-بالا word
Charge Density Analysis in Magnesium Hydride pdf
آنالیز چگالی بار در هیدرید منیزیم word
کنترل بهینه LQ گسسته چینش ماهواره در چرخش بیضوی بر روی خطی سازی بازخورد word
Multibeam gamma-ray measurements and electrical tomography for improved multiphase flow metering pdf
اندازه گیری پرتوهای متعدد گاما و توموگرافی الکتریکی برای جریان سنجی چند فازی بهبود یافته word
MULTIPLE GAMMA-RAY BEAM AND MODALITY MEASUREMENTS FOR ANALYSIS OF GAS/ OIL/ WATER PIPE FLOWS pdf
اندازه گیری های مدالیته و پرتوهای گامای متعدد برای تحلیل جریان های لوله گاز/نفت/آب word
High efficiency thin-film crystalline Si/Ge tandem solar cell pdf
سلول خورشیدی با ساختار کریستال های متوالی سیلیکون/ژرمانیوم پوسته نازک با راندمان بالا word
Modelling polycrystalline semiconductor solar cells pdf
مدل سازی سلول های خورشیدی چندبلوری نیم رسانا word
The crystal structure of α-MgD2 under high pressure by neutron powder diffraction pdf
ساختار کریستالی α-MgD2 تحت فشار زیاد به وسیله پراش پودر نوترونی word
TL and PTTL of TLD-100 and TLD-700 after irradiation with Pu–Be neutrons pdf
مطالعه TLو PTTL آشکارسازهای TLD-100و TLD-700 پس ازپرتودهی با نوترونهای Pu- Be word
Monte Carlo simulation of charged particle diffusion through an ionized gas: contributions of simultaneous multiple collisions pdf
Anew method to account for the depth distribution of 137Cs in soils in the calculation of external radiation dose-rate pdf
روش جدید محاسبه عمق توزیع سزیم 137 خاک در بدست آوردن نرخ دوز تابشی خارجی word
Experimental Noise, Ideal- izations and the Classical Quantum Relation pdf
نویز تجربی (آزمایشی)، ایده آل سازی و رابطه کلاسیک – کوانتوم word
Generation of Polluted Atmospheres for the Calibration of QCM Gas Sensors pdf
تولید جو آلوده برای کالیبراسیون حسگرهای گازی QCM word
پوشش فیلم ضد انعکاس دولایه SiOx(C)/SiNx برای بهبود راندمان سلول خورشیدی word
Computational study of double-gate graphene nano-ribbon transistors pdf
مطالعه مقایسه‌ای بین ترانزیستورهای دو گیته مبتنی بر نانو روبان گرافنی word
Novel carbon nanotube field effect transistor with graded double halo channel pdf
ترانزیستور اثر میدان جدید از نوع نانولوله کربنی با کانال حلقه‌ای مدرج دوبل word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید