مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 5)

سنتز گرافن چند لایه ای به وسیله رسوبگیری بخار شیمیایی بهبود یافته با پلاسما word
Quantum-dot infrared photodetectors: Status and outlook pdf
آشکارسازهای نقطه کوانتومی مادون قرمز: وضعیت فعلی و دورنما word
اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاءهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL word
Photonic crystal fiber sensor array based on modes overlapping pdf
آرایه سنسور فیبری کریستال فوتونیکی بر اساس هم پوشانی مدها word
The Influence of Gain Compression Factor on Dynamical Properties of Single Level InAs/GaAs Quantum Dot Lasers pdf
اثر فشردگی بهره بر روی مشخصه های دینامیکی لیزر نقطه کوانتومی InAs/GaAs word
Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method pdf
سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت منگنز با استفاده از روش عملیات حرارتی word
Intermodal stimulated Raman scattering in hydrogen-filled hollow-core photonic crystal fiber pdf
Monte Carlo simulation of charged particle diffusion through an ionized gas: contributions of simultaneous multiple collisions pdf
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan pdf
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن word
Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance pdf
سلول های خورشیدی پلیمری: پیشرفت اخیر و روش های ممکن برای بهبود عملکرد word
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word
Effect of first-stage temperature on the hydrothermal synthesis of flower-like lithium iron phosphate pdf
تأثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل¬گونه word
Algebraic treatment of alpha-cluster nuclei pdf
بررسی جبری هسته های خوشه آلفا word
Optoelectronic studies on heterocyclic bases of deoxyribonucleic acid for DNA photonics pdf
مطالعات اپتوالکترونیک روی پایه هتروسیکلیکِ اسید دئوکسی ریبونوکلئیک برای فوتونیک DNA word
Size Effect of Nanoparticle Diffusion in a Polymer Melt pdf
اثر اندازه پخش نانوذره بر یک ماده مذاب پلیمری word
Electro-Optical Tracking Systems Considerations pdf
بررسی سیستم های ردیابی الکترواپتیکی word
Super-High Heat Flux Removal Using Sintered Metal Porous Media pdf
تخلیه شار گرمایی فوق بالا با استفاده از محیط متخلخل فلزی زینتر word
On the Low-power Design, Stability Improvement and Frequency Estimation of the CMOS Ring Oscillator pdf
طراحی توان کم، بهبود پایداری و تخمین فرکانس نوسانگرهای حلقه CMOS word
How to make interlocked nanocarbons pdf
نحوه تهیه نانوکربن های همبند word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید