مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 4)

Majority and Minority Network Synthesis With Application to QCA-, SET-, and TPL-Based Nanotechnologies pdf
تلفیق(سنتز) شبکه‌ی اقلیت و اکثریت با بکار گیری نانو فناوری‌های مبتنی بر SET،TPL و QCA word
Adaptive neuro-fuzzy fusion of sensor data pdf
ترکیب عصبی-فازی تطبیقی داده‌های حسگر word
Influence of Indium-Percentage Variation on Dynamical Characteristics of In xGa1-xAs/GaAs(001) Quantum Dot Lasers pdf
تأثیر تغییر درصد ایندیم در ویژگی های دینامیکی لیزر نقطه کوانتومی InxGa1-xAs/GaAs-001 word
Novel carbon nanotube field effect transistor with graded double halo channel pdf
ترانزیستور اثر میدان جدید از نوع نانولوله کربنی با کانال حلقه‌ای مدرج دوبل word
The Systematic Structure-Change into the Molecule-like Structures in the Self-Conjugate 4n Nuclei pdf
تغییر ساختار سیستماتیک به ساختارهای مولکول مانند در هسته های 4n خودالحاقی word
The two –center shell model pdf
مدل لایه ای دو مرکزی word
Non-Fourier heat conductions in nanomaterials pdf
انتقال حرارت غیر فوریه ای در نانو مواد word
FIBER BRAGG GRATING-BASED LOAD SENSOR WITHOUT TEMPERATURE DEPENDENCE pdf
سنسور فشاری مبتنی بر توری براگ فیبری بدون بستگی دما word
Advanced carbon aerogels for energy applications pdf
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی word
Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs2NaGdBr6:Ce+3 pdf
رشد کریستال و خصوصیات سوسوزنی Cs2NaGdBr6:Ce+3 word
سنتز نانو میله های پیریت FeS2 با یک روش هیدروترمال ساده و فعالیت فوتوکاتالیستی آن word
Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation pdf
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی word
Lasers pdf
Lasers word
New approach to neutron spectrometry with multi element scintillator pdf
رویکردی جدید در طیف سنجی نوترون با سوسوزن چندعنصری word
بررسی عملکرد سیستم‌آب گرم ترکیبی پمپ حرارتی خورشیدی word
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع word
Interaction of Linear Waves with Oblique Shock Waves pdf
اندرکنش امواج خطی با امواج ضربه ای مایل word
High intensity laser-plasma sources of ions—physics and future applications pdf
منابع یونی لیزر-پلاسما با شدت زیاد -فیزیک و کاربردهای آینده word
Nonlinear Switching in Plasmonic Directional Couplers pdf
سوییچینگ غیرخطی در کوپلرهای جهت دار پلاسمونیکی word
Thin Solid Films pdf

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید