مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 10)

مواد نانوفاز سنتز شده به روش‌های هیدروترمال، هیدروترمال ریزموج و سلووترمال ریزموج word
کاربردی از مدل کوپه ای برای محاسبات آتی انتقال 137Cs در خاکها word
تکنیک های پیشرفته کد گذاری پالس برای سنسورهای فیبر نوری توزیعی word
TL and PTTL of TLD-100 and TLD-700 after irradiation with Pu–Be neutrons pdf
مطالعه TLو PTTL آشکارسازهای TLD-100و TLD-700 پس ازپرتودهی با نوترونهای Pu- Be word
Controlled growth of GaN nanowires by pulsed metalorganic chemical vapor deposition pdf
رشد کنترل شده ی نانوسیم های GaN به وسیله رسوبگیری پالسی بخار شیمیایی فلز آلی word
Modeling Simulation and Fabrication of Fiber Optic Pressure Sensor Pobe pdf
مدلسازی شبیه سازی و ساخت پروب سنسور فشاری فیبر نوری word
A Perspective on Symmetric Lateral Bipolar Transistors on SOI as a Complementary Bipolar Logic Technology pdf
Extremely simple single-prism ultrashort-pulse compressor pdf
فشرده ساز پالس فوق کوتاه تک منشوری word
Optical filter based on photonic crystal pdf
فيلتر نوري بر اساس بلور فتونی word
A 1-kW CW Thin Disc Laser pdf
یک لیزر موج پیوسته یک کیلو واتی دیسک نازک word
Photon gas with hyperbolic dispersion relations pdf
گاز فوتونی با روابط پاشندگی هذلولوی word
Effect of Anode Designs on Ion Emission Characteristics of a Plasma Focus Device pdf
اثر طرح های آند بر روی خواص انتشار یون یک دستگاه کانونی پلاسمایی word
The crystal structure of α-MgD2 under high pressure by neutron powder diffraction pdf
ساختار کریستالی α-MgD2 تحت فشار زیاد به وسیله پراش پودر نوترونی word
The Growth and Properties of the Ultrathin Gate Oxide and Nitride Films on Si(100) Substrate pdf
رشد و ویژگی های اکسید گیت فوق نازک و نوارهای نیتریدی روی بدنه Si(100) word
Fluorescence polarization spectroscopy in protein analysis pdf
طیف سنجی فلورسانس قطبشی در تجزیه و تحلیل پروتئین word
THE INFLUENCE OF PARAMETERS IN SILICA SOL-GEL PROCESS pdf
تأثیر پارامترها در فرآیند سل-ژل سیلیکا word
Oxygen Vacancies as Active Sites for Water Dissociation on Rutile TiO2(110) pdf
تهی جاهای اکسیژن به عنوان سایت های فعال برای تجزیه آب روی سطح TiO2 روتایل (110) word
Generation of CMB B-mode Polarization from Circular Polarization pdf
تولید قطبش مد B برای CMB از قطبش دایره‌ای word
The structure of rotational bands in alpha-cluster nuclei pdf
ساختار نوارهای چرخشی در هسته های خوشه آلفا word
A theoretical description of diffusion and migration of 137Cs in soil pdf
یک توصیف نظری از پخش و مهاجرت 137Cs به خاک word
The Physical Way of Standardizing Magnets pdf
روش فیزیکی استانداردسازی آهن رباها word
Sonochemical synthesis of copper selenides nanocrystals with different phases pdf
سنتز سونوشیمیایی نانو کریستال های سلناید مس در فاز های مختلف word
Anew method to account for the depth distribution of 137Cs in soils in the calculation of external radiation dose-rate pdf
روش جدید محاسبه عمق توزیع سزیم 137 خاک در بدست آوردن نرخ دوز تابشی خارجی word
The Nature and Structure of Scientific Theories pdf
ماهيت و ساختار نظريات علمي word
Inflationary paradigm in trouble after Planck2013 pdf
دیدگاه تورمی در چالش، پس از پلانک 2013 word
Bidirectional Quantum Teleportation by Using Five-qubit Cluster State pdf
دورترارسانی کوانتومی دوسویه با استفاده از حالت خوشه ای پنج کیوبیتی word
Synthesis and oxidation behavior of chromium silicide (Cr3Si) nanorods pdf
سنتز و رفتار اكسيداسيون نانو ميله ها ي سيليسيد كرم (Cr3Si) word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید