مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 10)

دزیمتری نوترون در ساختمان بسته نیروگاه هسته ای اسپانیا با دزسنج های مبتنی بر PADC word
TL and PTTL of TLD-100 and TLD-700 after irradiation with Pu–Be neutrons pdf
مطالعه TLو PTTL آشکارسازهای TLD-100و TLD-700 پس ازپرتودهی با نوترونهای Pu- Be word
Effect of neutron irradiation on dosimetric properties of TLD-600H pdf
اثر تابش نوترون روی خواص دزیمتری TLD-600H word
Single Walled CNT Chirality Dependence for Electrical Device Applications pdf
تاثیر کایرالیته نانولوله تک دیواره برای کاربرد های ابزار الکتریکی word
تخمین توزیع های دز نوترون و فوتون در اتاق درمان THOR BNCT با بکار گیری روش TLD دو گانه word
The crystal structure of α-MgD2 under high pressure by neutron powder diffraction pdf
ساختار کریستالی α-MgD2 تحت فشار زیاد به وسیله پراش پودر نوترونی word
Mapping Temperature in OLED Displays Using CCD Thermoreflectance pdf
نگاشت دمایی در نمایشگرهای OLED با استفاده از بازتاب حرارتی CCD word
Mixed n–γ fields dosimetry at low doses by means of different solid state dosimeters pdf
دزیمتری میدانهای مختلط نوترون- گاما در دزهای پایین با استفاده از دزیمترهای حالت جامد word
Anew method to account for the depth distribution of 137Cs in soils in the calculation of external radiation dose-rate pdf
روش جدید محاسبه عمق توزیع سزیم 137 خاک در بدست آوردن نرخ دوز تابشی خارجی word
کاربردی از مدل کوپه ای برای محاسبات آتی انتقال 137Cs در خاکها word
Optical amplification enhancement in photonic crystals pdf
افزایش تقویت نوری در بلورهای فوتونی word
Fabrication of Ni1−xZnxFe2O4 (x = 0, 0.5 and 1) nanoparticles gas sensor for some reducing gases pdf
تهیه نانوذرات Ni1-x ZnxFe2O4(x=0,0.5,1) حسگر گاز برای برخی گازهای احیاگر word
Carbon Nanotubes: Synthesis, Integration, and Properties pdf
نانولوله های کربنی: سنتز، یکپارچه سازی، و خواص word
Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review pdf
حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر نانولوله کربن: یک مقاله مروری word
Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method pdf
سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت منگنز با استفاده از روش عملیات حرارتی word
Analysis of pulse modulation format in coded BOTDA sensors pdf
آنالیز فرمت مدولاسیون پالس در سنسورهای کد گذاری شده BOTDA word
Experimental Noise, Ideal- izations and the Classical Quantum Relation pdf
نویز تجربی (آزمایشی)، ایده آل سازی و رابطه کلاسیک – کوانتوم word
From High to Low Enriched Uranium Fuel in Research Reactors pdf
از سوخت اورانیوم غنی شده زیاد تا کم در راکتورهای تحقیقاتی word
Fe-based nanocrystalline soft magnetic alloys for high-temperature applications pdf
آلیاژهای نانوبلور مغناطیسی نرم بر پایه Fe برای کاربردهای دما-بالا word
Structural phase transitions in MgH2 under high pressure pdf
گذارهای فازی ساختاری در MgH2 تحت فشار بالا word
A theoretical description of diffusion and migration of 137Cs in soil pdf
یک توصیف نظری از پخش و مهاجرت 137Cs به خاک word
Measurement of electron number density and electron temperature of laser-induced silver plasma pdf
اندازه گیری چگالی عددی الکترون و دمای الکترون برای پلاسمای نقره القایی به وسیله لیزر word
Distributed strain and temperature sensing over 50 km of SMF with 1 m spatial resolution employing BOTDA and optical pulse coding pdf
حسگر توزیعی دما و کشش در طول 50 km از SMF با رزولوشن مکانی 1 m با استفاده از BODTA و کدگذاری پالس نوری word
Magnetic field sensor based on asymmetric optical fiber taper and magnetic fluid pdf
سنسور میدان مغناطیسی مبتنی بر سیال مغناطیسی و باریک‌کننده فیبر نوری نامتقارن word
تکنیک های پیشرفته کد گذاری پالس برای سنسورهای فیبر نوری توزیعی word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید