مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 2)

تحلیل پارامترهای مالی بانکهای صربستانی از طریق بکارگیری روش های AHP فازی و TOPSIS word
WHY DO SOME COUNTRIES PRODUCE SO MUCH MORE OUTPUT PER WORKER THAN OTHERS? pdf
Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing pdf
رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری word
Does inflation targeting lower inflation and spur growth? pdf
آیا هدف گذاری تورم موجب کاهش تورم و تحریک رشد اقتصادی می شود؟ word
Combining innovation and sustainability: an educational paradigm for human development on earth pdf
ترکیب نوآوری و پایداری: پارادایم آموزشی برای توسعه ی انسانی word
Fair Value Considerations During The Current Financial Crisis pdf
برسی ارزش منصفانه در طی بحران مالی جاری word
Investment-Cash Flow Sensitivity under Changing Information Asymmetry pdf
سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر word
A Law and Economics Perspective on Injunctive Relief pdf
ديدگاه حقوق و اقتصاد در مورد INJUCTIVE RELIEF word
Financial development and economic growth in an oil-rich economy: The case of Saudi Arabia pdf
توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در یک اقتصاد نفت محور : مورد عربستان سعودی word
Utilizing financial market information in forecasting real growth, inflation and real exchange rate pdf
استفاده از اطلاعات بازار مالی در پیش بینی رشد واقعی، تورم و نرخ ارز واقعی word
Does the interaction factor of Financial Development FDI have positive Impact on the Economic Growth of Islamic Countries? pdf
آیا توسعه تعامل مالی بین کشورهای اسلامی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی آنها دارد؟ word
Dominant Owners and Performance of Continental European Firms pdf
مالکان برتر و عملکرد شرکت های اروپایی قاره ای word
Financial Development and the Underground Economy pdf
توسعۀ مالی و اقتصاد زیرزمینی word
Effective Risk Management Policy choices under Climate Change: An Application to Saskatchewan Crop Sector pdf
آنالیز هزینه زیست محیطی و بررسی ارتقاء صنعت چرم مصنوعی word
Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance pdf
مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی word
Bank credit and economic growth pdf
اعتبار بانکی و رشد اقتصادی word
The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case pdf
توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی word
Human Resource Management in Bank: Its Scope & Challenges pdf
مديريت منابع انساني در بانك: چالش‌ها و محدوده آن word
Electronic Commerce and Development: Fiscal Implications of Digitized Goods Trading pdf
تجارت الکترونیکی و توسعه: اثرات مالی مبادله ی کالاهای دیجیتالی شده word
Econometric analysis of present value models when the discount factor is near one pdf
تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی مدل های ارزشگذاری موجود در زمانی که عامل تنزیل به یک نزدیک است word
رابطه بین نقدینگی ، نظارت صنفی و ارزش گذاری شرکت : سندی از روسیه word
An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction pdf
[کاربرد] روش تقویتی بهینه مبتنی بر گزینش ویژگی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها word
بررسی رفتار بانک مرکزی در تنظیم نرخ بهره- وضعیت کشورهای اروپای مرکزی و شرقی word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید