دانلود مقاله ترجمه شده رابطه بين نسبتهاي مالي و قيمت سهام براي شركتهاي صنايع غذايي در بورس اوراق بهادار تهران


چطور این مقاله حسابداری را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2000482 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله حسابداری در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
815,000 ریال
شناسه محصول :
2000482
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
162 Kb
حجم فایل فارسی :
208 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

رابطه بين نسبتهاي مالي و قيمت سهام براي شركتهاي صنايع غذايي در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان انگليسي

Relationship between Financial Ratios and Stock Prices for the Food Industry Firms in Stock Exchange of Iran

نویسنده/ناشر/نام مجله

World Applied Programming

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده حسابداری شامل 10 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 17 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

 

چكيده 

 سهام غذايي در بازار سهام يكي از مباحث جدي در صنعت است كه مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين موضوع رابطه بين نسبتهاي مالي و قيمت سهام شركتهاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار در صنايع غذايي است. داده ها از سالهاي 1992 تا 2010 براي سهام شركتهاي انتخابي در حوزه صنايع غذايي گردآوري شده اند. متغيرهاي مالي شامل نسبت هاي نقدينگي ( نسبت جاري)،‌نسبت فعاليت ( گردش دارايي)،‌سودآوري ( نرخ بازده دارايي و بازده حقوق صاحبان سهام) و اهرم مالي( بدهي) و قيمت سهام اين شركتهاست. برخي نتايج نشان مي دهد كه رابطه مثبت و معني داري در قيمت سهام به دليل شوك هاي موجود در نسبتهاي جاري، بازده دارايي و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. نتايج اين تجزيه واريانس ‌نشان مي دهد كه در اولين دوره از بزرگترين تغيير در نسبت جاري،  با اين متغير قابل توضيح است. اما اين سهم به تدريج كاهش مي يابد. واريانس نوسانات نسبت گردش دارايي بر عملكرد تاثيرگذار است .تجزيه و تحليل اثر اهرم مالي بر شوك ها نيز مثبت و معني دار بود اما نوساناتي نيز داشت.

1-مقدمه

توسعه اقتصادي هر كشور وابسته به بازارهاي پول و سرمايه درآن اقتصاد است. با توجه به اهميت جابجايي ذخاير بازارسرمايه در فعاليتهاي اقتصادي،‌شناسايي متغيرهايي كه بر قيمت سهام تاثيرگذارند بسيار مهم است. مهترين منبعي كه درباره شركت به سرمايه گذاران اطلاعاتي مي دهد،‌صورتهاي مالي هستند. صورتهاي مالي راهنمايي هايي را درباره تصميمات به سرمايه گذاران مي دهند. با استفاده از تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي مي توان تغييرات در قيمت سهام را مورد بررسي قرار داد. گاليزو و سالوادور 2006؛ رابطه بين قيمت سهام و متغيرهاي حسابداري را بررسي كردند. نتايج آنها نشان داد كه اندازه شركت و نسبت گردش دارايي مرتبط ترين عامل است كه بر قيمت سهام تاثيرگذار است. لانگ چن 2007،‌ عوامل تاثيرگذار بر قيمتها را بررسي كرد و نتايج او نشان داد كه قيمت سهام بيشترين تاثير را بر جريانات نقدي مي گذارد.

ديميتروپولوس و استريو 2009، در مقاله اي با عنوان ارتباط صورتهاي مالي و قيمت سهام،‌101 شركت ثبت شده در بورس اوراق بهادار آتن را براي دوره 10 ساله به طور همزمان بررسي كرد و در‌آن سود تقسيمي به عنوان شاخص تغيير در قيمت سهام در صورتهاي مالي بررسي شد. اين مطالعه نشان داد كه متغير سود حسابداري مرتبط ترين متغير است.

اسماعيلي 2002،‌رابطه بين نستهاي مالي و قيمت سهام در صنعت خودرو را طي دوره 1996-2002 بررسي كرد. نتايج نشان دهنده رابطه مثبت معني دار بين متغيرهاي وابسته ( نسبتهاي مالي) وقيمت سهام شركتها را نشان داد. رستمي 2004،‌رابطه بين نسبتهاي مالي شركتهاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ بازده را بررسي كرد. نتايج نشان داد كه دو سطح شركتها و صنايع به صورت جداگانه رابطه مثبتي را بين بازده حقوق صاحبان سهام و نسبتهاي مالي نشان دادند.

ميري و ابراهيمي 2011، رابطه بين روابط خطي و غيرخطي قيمت سهام صنعت مواد معدني وغير فلزي بورس اوراق بهادار تهران را براي سالهاي 2003 تا 2009 بررسي كردند. نتايج آنها با بررسي روابط خطي و غير خطي بين نسبتهاي مالي و قيمت سهام نشان داد كه هيچ مدلي در تشريح قيمت سهام وجود ندارد. صالح نژاد و بريو 2010،‌تاثير نرخ بازده دارايي و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را بر اهرم مالي شركتهاي ثبت شده به كمك مدل رگرسيون چند متغيره ارزيابي كرد. نتايج فرضيه ها نشان داد كه نرخ بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام شركتهاي ثبت شده رابطه معني داري با نسبت اهرم مالي ندارد..... 

: نسبتهاي مالي قيمت سهام صنعت غذايي پاسخ ضربه اي تجزيه واريانس :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Food stocks in the stock market is one of the serious debate in the industry is considered. The main subject of the relationship between financial ratios and stock prices of companies listed on the Stock Exchange of food. The data from the years 1992 to 2010 were used to stock the food of choice for companies. Financial variables including liquidity ratios (current ratio), the ratio of activity (asset turnover), the profitability (rate of return on assets and return on equity) and financial leverage (debt) and equity prices food stock. Some results indicate that there is a positive and significant response in food prices due to shocks of the current ratio, return on assets and return on equity rate. The results of this analysis also show that in the first period of greatest change in the current ratio is explained by this variable. But this share has been declining gradually. Variance of decomposition of the asset turnover ratio fluctuations in their asset turnover ratio on the performance. Analysis of financial leverage financial leverage on the shock of their impact is an important variable. As was shown, during this period of the shock on their first reaction is positive and significant but fluctuating after that 

Keywords: financial ratios stock prices of food industry Impulse response Variance decomposition
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: اقتصاد نظری، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله حسابداری با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > علوم اقتصادی > مقاله های علوم اقتصادی و ترجمه فارسی آنها > رابطه بين نسبتهاي مالي و قيمت سهام براي شركتهاي صنايع غذايي در بورس اوراق بهادار تهران
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید