مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Corruption and growth: The role of governance, public spending, and economic development pdf
فساد و رشد: نقش دولت، هزینه های عمومی و توسعه اقتصادی word
Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia pdf
نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه word
The role of sovereign credit ratings in fiscal discipline pdf
نقش رتبه سنجی اعتباری هیات رئیسه در انضباط مالی word
Profitable candlestick trading strategies—The evidence from a new perspective pdf
استراتژی های سودآور معامله شمعی (کندل استیک) – شواهدی از یک چشم انداز جدید word
Fuzzy modeling of stock trading with fuzzy candlesticks pdf
مدلسازی فازی مبادله سهام با کندل استیکس فازی word
Macroeconomic Determinants of Credit Risk in Nepalese Banking Industry pdf
عوامل کلان اقتصادی ریسک اعتباری در صنعت بانکداری نپال word
Government expenditure, corruption and total factor productivity pdf
هزینه های دولت، فساد و بهره وری کل عوامل تولید word
Development of Electronic Money and Its Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy pdf
توسعه پول الکترونیکی و تاثیر آن در نقش و سیاست هاي پولی بانک مرکزی word
Natural resources, education, and economic development pdf
منابع طبیعی، آموزش و توسعه اقتصادی word
The influence of state policy and proximity to medical services on health outcomes pdf
تأثیر سیاست های ایالتی و نزدیکی به خدمات بهداشتی بر پیامدهای سلامت و بهداشت word
Specificity of anti-dumping regulation for transition countries pdf
ویژگی مقررات ضد دامپینگ برای کشورهایی با اقتصاد در حال گذار word
The impact of inflation on loan default: a study on pakistan pdf
اثر تورم بر نکول وام: مطالعه ای در پاکستان word
Home Production, Employment, and Monetary Policy pdf
تولید خانگی، اشتغال و سیاست پولی word
Value Capture for Transportation Finance pdf
حق مشرفیت برای تأمین مالی حمل‌و‌نقل word
Corruption in natural resource management: Implications for policy makers pdf
فساد در مدیریت منابع طبیعی: نکات قابل توجهی برای قانون گزاران word
Do Japanese candlesticks help solve the trader’s dilemma pdf
آیا نمودارهای شمعی ژاپنی به حل معضل معامله گر کمک می کنند؟ word
CONCEPTUALIZING AND MEASURING ECONOMIC RESILIENCE pdf
مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری خاصیت انعطاف‌پذیری اقتصادی word
The impact of knowledge trade on sustainable development and environment-biased technical progress pdf
Artificial Intelligence as an Important Factor of Sustainable and Crisis-Free Economic Growth pdf
Romanian versus Bulgarian Tourism Labour Market Analysis pdf
تحلیل بازار کار گردشگری رومانی در مقابل بلغارستان word
IMPACT OF OIL PRICE ON ECONOMIC GROWTH: A STUDY OF BRIC NATIONS pdf
تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی: بررسی کشورهای بریک (BRIC) word
Leader's Personality Traits and Employees Job Performance in Public Sector, Putrajaya pdf
Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy pdf

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید