مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 4)

مطالعه ای درخصوص راهبرد توسعه پایدار صنایع شیمیایی ایالت شاندونگ word
Algerian energy strategy in the context of sustainable development (Legal framework pdf
راهبرد انرژی الجزیره در زمینه توسعه پایدار (چارچوب قانونی) word
Energy indicators for sustainable development pdf
شاخص های انرژی برای توسعه پایدار word
Sedimentation Study of Hirakud Reservoir through Remote Sensing Techniques pdf
بررسی رسوبگذاری ذخیره گاه هیراکود از طریق تکنیک های سنجش از دور word
Simple Analysis of Energy Utilization and Sustainable Development in China pdf
آنالیز ساده کابرد انرژی و توسعه پایدار در چین word
Sustainable development modelling for the energy sector pdf
مدلسازی توسعه پایدار برای بخش انرژی word
Electronic Governance for Sustainable Development — Conceptual framework and state of research pdf
نظارت دولتی الکترونیکی برای توسعه پایدار – چارچوب و وضعیت مفهومی تحقیق word
Sustainable Development and Energy Geotechnology− Potential Roles for Geotechnical Engineering pdf
توسعه پایدار و نقش پتانسیل ژئوتکنولوژی انرژی برای مهندسی ژئوتکنیک word
Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater pdf
آنالیز هزینه عملیات الکتروکواگولاسیون فاضلاب رنگ نساجی word
Amazon flood wave hydraulics pdf
هیدرولیک موج سیلابی آمازون word
Societal response to challenges of global change and human sustainable development pdf
واکنش اجتماعی به چالش های تغییرات جهانی و توسعه پایدار انسانی word
رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
EXPERIMENTAL STUDY OF SCOUR RATE IN CONSOLIDATED COHESIVE SEDIMENT pdf
مطالعه ی آزمایشگاهی نرخ آبشستگی در رسوب چسبنده ی پیوسته word
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect pdf
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا word
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES pdf
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES pdf
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها word
Fusion of LiDAR and imagery for estimating forest canopy fuels pdf
تلفیق ليدار و تصاویر اپتيکي برای برآورد سوخت تاج پوشش جنگل word
FORMULATION PROCESS OF COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN IN SEMI-ARID AREA pdf
فرموله کردن پروسه های برنامه ی توسعه ی جامعه در منطقه ی نیمه خشک word
FEASIBILITY AND ACCURACY OF MODIS 250M IMAGERY FOR FOREST DISTURBANCE MONITORING pdf
قابلیت و صحت تصاویر 250 متری MODIS برای پایش آشفتگی جنگل word
Prebiotics in aquaculture: a review pdf
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید