مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 7)

BALANCED SCORECARD ATTRIBUTES: KEY DETERMINANT AND PERCEIVED BENEFITS pdf
ويژگي هاي كارت امتيازي متوازن (BSC): عوامل كليدي تعيين كننده و مزاياي درك شده word
Evaluation of Productivity, Quality and Flexibility of an Advanced Manufacturing System pdf
ارزیابی بهره وری، کیفیت، و انعطاف پذیری یک سیستم صنعتی پیشرفته word
Strategic planning of layout of the distribution center: an approach for fruits and vegetables hall pdf
برنامه ریزی استراتژیک طراحی مرکز توزیع: رویکردی برای میادین توزیع میوه و سبزیجات word
An infeasibility certificate for nonlinear programming based on Pareto criticality condition pdf
یک دلیل امکان ناپذیری برای برنامه ریزی خطی بر اساس شرایط بحرانی پاره تو word
Value chain analysis of the aquaculture feed sector in Egypt pdf
آنالیز زنجیره ارزش بخش آبزی پروری در کشور مصر word
Security Policy Management Process within Six Sigma Framework pdf
فرآیند سیاست گزاری امنیتی در چارچوب شش سیگما word
Uniform parallel-machine scheduling to minimize makespan with position-based learning curves pdf
زمان بندی ماشین های موازی یکنواخت به منظور کمینه کردن زمان انجام کارها با منحنی های یادگیری برمبنای موقعیت word
A fuzzy logic based multi-agents controller pdf
کنترلر چند عاملی مبتنی بر منطق فازی word
Project management assets and their relationship with the project management capability of the firm pdf
دارایی های مدیریت پروژه و رابطه اشان با قابلیت مدیریت پروژه شرکت word
FACTORS INFLUENCING PARTNER SELECTION IN STRATEGIC ALLIANCES: THE MODERATING ROLE OF ALLIANCE CONTEXT pdf
عوامل تأثیرگذار در انتخاب شریک در همکاری های استراتژیک: نقش تعدیل کننده مفهوم همکاری word
The Role of the Internet in Supply Chain Management pdf
نقش اینترنت در مدیریت زنجیره تأمین word
Simultaneous Job Scheduling and Resource Allocation on Parallel Machines pdf
زمانبندي كاري و تخصیص منابع به طور همزمان در ماشینهای موازی word
A framework for strategic planning in maintenance pdf
چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای تعمیر و نگهداری word
Requirements for forming an ‘e-supply chain pdf
مقتضیات مربوط به ایجاد یک "زنجیره تامین الکترونیکی" word
Behavioral Aspects of ERP Implementation: A Conceptual Review pdf
جنبه‌های رفتاری از پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی: یک موضوع مفهومی word
Practical Solutions for a Dock Assignment Problem with Trailer Transportation pdf
راه‏ حل‏ های عملی برای مسئله تخصیص اسکله به حمل و نقل تریلر word
Quality management effectiveness in Asia: The influence of culture pdf
اثربخشی مدیریت کیفیت در آسیا: تأثیر فرهنگ word
A DSS for production planning focused on customer service and technological aspects pdf
Scheduling with job rejection and nonsimultaneous machine available time on unrelated parallel machines pdf
اعمال زمان‌بندی، با قابلیت ردِ کار و تحت موجودیت غیر همزمان ماشین‌آلات، بر روی ماشین‌آلات موازی غیر مرتبط word
Strategic management tools in projects case construction project pdf
ابزارمدیریت استراتژیک در پروژه ساختمان سازی موردی پروژه ها word
TQM implementation issues: review and case study pdf
مسائل پیاده سازی TQM: بررسی و مطالعه موردی word
Exploratory case studies on manufacturing agility in the furniture industry pdf
یک مطالعه موردی اکتشافی در رابطه با چابکی تولید در صنعت مبلمان word
An approach for a cloud-based machine tool control pdf
رویکردي براي کنترل ماشين ابزار مبتني برCloud word
Discrete Event Simulation: The Preferred Technique for Health Economic Evaluations pdf
شبیه سازی پیشامد گسسته: تکنیک مرجح برای ارزیابی های اقتصادی حوزه سلامت و بهداشت؟ word
Multicriteria decision aid in ®nancial management pdf
کمک تصمیم گیری چند معیاری به مدیریت مالی word
A new fuzzy MCDM approach based on centroid of fuzzy numbers pdf
رویکرد جدید تصمیم گیری چند معیاره فازی براساس نقطه مرکزی اعداد فازی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید