مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 6)

Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations pdf
آنتروپومتری مردم سنگاپور و اندونزی word
A multiple-kernel support vector regression approach for stock market price forecasting pdf
یک روش رگرسیون بردار پشتیبان چندهسته برای پیش ینی قیمت سهام در بورس word
پژوهشي تجربي در خصوص شش سطحِ يكپارچگي برنامه‌ريزي منابع سازمانی word
Capacitated Facility location problem with Variable Coverage Radius in Distribution System pdf
مسئله مکان یابی تسهیلات با محدودیت ظرفیت با متغیر شعاع های پوششی در سیستم توزیع word
Developing a univariate approach to phase-I monitoring of fuzzy quality profiles pdf
توسعه رويكردي يك متغيري براي مرحله I نمايش پروفايل‌هاي كيفيت فازي word
Essential changes for knowledge management establishment in a country: a macro perspective pdf
تغییرات ضروری برای برقراری مدیریت مبتنی بر دانش در یک کشور: نگرشی عمده به آینده word
Knowledge Management and its Relationship with TQM pdf
مدیریت دانش وارتباط آن با مدیریت کیفیت جامع word
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE SERVICE ENTERPRISE pdf
ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت برای شرکت های خدماتی word
Customer-supplier duality and bidirectional supply chains in service organizations pdf
دوگانگی مشتری- تامین کننده و زنجیره تامین دوطرفه در سازمان های خدماتی word
Problem Solving Management Using Six Sigma Tools & Techniques pdf
مدیریت حل مسئله با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های شش سیگما word
Building blocks for adaptable factory systems pdf
روبات شناسی و تولید یکپارچه ی کامپیوتری word
Critical issues for knowledge management implementation at a national level pdf
مسائل مهم در پیاده سازی مدیریت مبتنی بر دانش در سطح ملی word
Boosting Lean Production via TPM pdf
تقویت تولید ناب با بهره گیری از TPM word
Interorganizational information systems visibility and supply chain performance pdf
پدیداری سیستم های اطلاعات درون سازمانی و عملکرد زنجیره تامین word
Supply chain optimization of biodiesel produced from waste cooking oil pdf
بهینه سازی زنجیره تأمین سوخت های گیاهی تولید شده از ضایعات روغن های خوراکی word
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint pdf
مدل برنامه‌ریزی هدف برای طرح تولید انبوه دارای محدودیات استفاده از منابع word
Sensitivity analysis on the priority of the objective functions in lexicographic multiple objective linear programs pdf
تحلیل حساسیت بر روی اولویت توابع هدف در برنامه‌های خطی چندهدفه مبتنی بر لکسیکو گرافی word
A game theory formulation of decision making under conditions of uncertainty and risk pdf
فرمولبندی تئوری بازیها و رقابت های تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و خطرپذیری word
Innovative costing system framework in industrial product-service system environment pdf
چارچوب سیستم هزینه یابی نو آورانه در سیستم صنایع خدماتی-تولیدی word
Hybrid large neighborhood search for the bus rapid transit route design problem pdf
یک روش ترکیبی جستجوی همسایگی بزرگ، برای طراحی مسیر در سامانه اتوبوسی تند رو (بی آر تی) word
How Sound are the Foundations of the Aggregate Production Function? pdf
مباني تابع توليد كل تا چه حد مناسب هستند؟ word
Benefits, obstacles, and future of six sigma approach pdf
مزایا، موانع و آینده رویکرد شش سیگما word
Fuzzy multiple attributes group decisionmaking, Trapezoidal fuzzy numbers pdf
تصمیم گیری گروهی چند شاخصه فازی براساس روابط ترجیحی فازی word
Parallel-machine scheduling with past-sequence-dependent delivery times and learning effect pdf
زمان‌بندی ماشین‌آلات-موازی، با در نظر گرفتن زمان‌های تحویل وابسته به توالی-گذشته و اثر یادگیری word
QRP: a CMMI Appraisal Tool for Project Quality Management pdf
QRP: ابزار ارزیابی CMMI برای مدیریت کیفیت پروژه word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید