مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 4)

Use of geosynthetics to improve seismic performance of earth structures pdf
کاربرد ژئوسنتتیک در بهبود عملکرد لرزه ای سازه های خاکی word
Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Corners Under Opening Bending Moment pdf
مدلسازی المان محدود کنج‌های بتن مسلح تحت لنگر خمشی بازکننده word
Experimental study on time-averaged pressures in stepped spillway pdf
مطالعه آزمایشگاهی در ارتباط با فشارهای میانگین در سرریز پلکانی word
Kinematic interaction of piles in laterally spreading ground pdf
اندرکنش جنبشی شمع ها در پراکندگی جانبی زمین word
Assessment of Bridge Management System in Iran pdf
بررسی سیستم مدیریت پل در ایران word
Seismic behavior of double steel plate–HSC composite walls pdf
رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت HSC با ورق فولادی دو جداره word
Friction damper dynamic performance in seismically excited knee braced steel frames pdf
عملکرد دینامیکی میراگر اصطکاک در قاب های فولادی با مهار زانویی تحت تحریک لرزه ای word
Seismic behavior of frames with innovative energy dissipation systems FUSEIS1-2 pdf
رفتار لرزه ای قاب ها با سیستم های اتلاف انرژی نوآورانه (FUSEIS1-2) word
Design and optimization of maintenance strategies for a long life-span port project pdf
طراحی و بهینه سازی راهبردهای نگهداری یک پروژه بلندمدت بندرگاهی word
Recent advances in liquefaction of fine grained soils pdf
پیشرفت های اخیر در بررسی روانگرایی خاک های ریزدانه word
Initial stiffness evaluation of reverse channel connections in tension and compression pdf
ارزیابی سختی اولیهِ اتصالات ناودانیِ معکوس تحت کشش و فشار word
تاثير مشخصه هاي ترافيك و جاده بر ايمني جاده: مرور و جهت گیري تحقيقات آينده word
Application of Pushover Analysis for the calculation of Behavior Factor for Reinforced Concrete Moment-Resisting Frames pdf
استفاده از تجزیه و تحلیل Pushover برای محاسبه ضریب رفتار برای قاب های خمشی بتن مسلح word
Behavior of Gilsonite-Modified Hot Mix Asphalt by Wet and Dry Processes pdf
رفتار مخلوط آسفالت گرم اصلاح شده با گیلسونیت به واسطه فرآیندهای مرطوب و خشک word
Seismic retrofit of reinforced concrete short columns by CFRP materials pdf
مقاوم سازی لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه با مصالح CFRP word
Pavement crack classification based on tensor factorization ⇑ pdf
طبقه‌بندی ترک روسازی براساس فاکتورگیری تانسور word
Waste Management Models and Their Applications on Construction Sites pdf
مدل های مدیریت مواد زائد و کاربردهای آن ها در مکان های ساخت و ساز word
Differences in cracking resistance of asphalt mixtures due to ageing and moisture damage pdf
تفاوت در مقاومت ترک خوردگی مخلوط های آسفالت در اثر پیری و آسیب رطوبت word
Optimum lead–rubber isolation bearings for near-fault motions pdf
بهینه سازی سیستم جداساز لاستیکی با هسته سربی برای حرکات حوزه نزدیک گسل word
Brittle fracture in V-notches with end holes pdf
شکست ترد در شیار V با سوراخ انتهایی word
Dynamic stability analysis of pipeline based on reliability using surrogate model pdf
تجزیه و تحلیل پایداری دینامیکی خطوط لوله بر اساس استفاده از مدل جایگزین word
Occupational stress and job demand, control and support factors among construction project consultants pdf
استرس شغلی و تقاضای شغل، عوامل کنترلی و حمایتی در میان مشاورین پروژه های ساخت و ساز word
Ranking the sustainability performance of pavements: An intuitionistic fuzzy decision making method pdf
رتبه بندی عملکرد پایداری روسازی ها: روش تصمیم سازی فازی شهودی word
A Study on Static and Dynamic Behavior of Outrigger Structural System for Tall Buildings pdf
مطالعه رفتار استاتیک و دینامیکی سیستم سازه ای مهار بازویی در ساختمانهای بلند word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید