مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 7)

Mechanism of Geogrid Encased Stone Column pdf
مکانیزم ستون سنگی محصور شده با ژئوگرید word
Numerical Investigation of Three-dimensional Flow around a Free-Spanned Pipeline pdf
بررسي عددي جريان سه بعدي پيرامون يك خط لوله با دهانه آزاد word
Soft rocks in Argentina pdf
سنگ های نرم در آرژانتین word
Numerical Solution to Identification Problems of Material Parameters in Geotechnical Engineering pdf
بررسی راه حل های عددی برای شناسایی مشکلات پارامترها ی مواد در مهندسی ژئوتکنیک word
3D numerical analyses of geosynthetic encased stone columns pdf
تحلیل های عددی سه بعدی ستون های سنگی محصورشده با ژئوسینتتیک word
INNOVATIVE USE OF BUCKLING RESTRAINED BRACES AT THE UNIVERSITY OF AUCKLAND pdf
استفاده جدید از مهاربندهای کمانش‌ناپذیر در دانشگاه آوکلند word
DURABILITY STUDIES ON METAKAOLIN BASED GLASS FIBRE REINFORCED HIGH-PERFORMANCE-CONCRETE pdf
مطالعات دوام و ماندگاری بتن مقاوم تقویت شده با فیبر شیشه ای و حاوی متاکائولین word
Experimental Study of Load Bearing Capacity of Foundations with Different Vertical Cross-Sectional Shapes pdf
تعیین ظرفیت باربری شالوده ها با مقطع عرضی قائم متفاوت word
Stress–strain modelling of high strength concrete by fuzzy logic approach pdf
مدلسازی تنش-کرنش بتن پرمقاوم به وسیله دیدگاه منطق فازی word
Training, motivation, and performance: The case of human resource management in construction projects in Mashhad, Iran pdf
INCREMENTAL MODIFIED PUSHOVER ANALYSIS pdf
تحلیل پوش آور اصلاح شده افزایشی word
Progressive collapse analysis of steel truss bridges and evaluation of ductility pdf
تحلیل فرو پاشی رونده پلهای با خرپای فولادی و ارزیابی شکل پذیری word
Effect of natural pozzolana and marble powder on the properties of self-compacting concrete pdf
تاثیر پوزولانهای طبیعی و پودر (سنگ) مرمر بر روی خواص بتن خود متراکم word
FINITE ELEMENT ANALYSIS OF PRESTRESSED CONCRETE BEAMS pdf
عنوان مقاله : تحلیل تیرهای بتنی پیش تنیده به روش اجزای محدود word
Improvement of soft soils using geogrid encased stone columns pdf
بهبود خاک های نرم با استفاده از ستون های سنگی محصورشده word
Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles pdf
سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب word
Load versus Settlement of Claybed stabilized with Stone & Reinforced Stone Columns pdf
بار- نشست بستر رسی تثبیت شده با ستون های سنگی و سنگی مسلح word
Compression tests of longitudinally stiffened plates undergoing distortional buckling pdf
آزمايشات فشرده سازی صفحات طولی سخت شده تحت کمانش پيچشي محلي word
Development of a framework to implement a recycling program in an elementary school pdf
توسعه چارچوبی جهت اجرای یک برنامه بازیافتی در یک مدرسه ابتدایی word
Construction of geogrid encased stone columns: A new proposal based on laboratory testing pdf
ساخت ستون های سنگی پوشانده شده با ژئو گرید: پیشنهاد جدیدی برمبنای تست آزمایشگاهی word
Analytical Performance Simulation of Special Concentrically Braced Frames pdf
شبیه سازی عملکرد تحلیلی قاب های مهاربندی متحدالمرکز ویژه word
Eco-friendly insulation material production with waste olive seeds, ground PVC and wood chips pdf
تولید مواد عایق سازگار با محیط زیست با استفاده از دانه‌های زیتون، ضایعات PVC، و تراشه‌های چوب word
Stress Reduction Coefficient and Amplification Factor for Seismic Response of Ground pdf
ضریب کاهش تنش و ضریب تشدید برای پاسخ لرزه ای زمین word
Seismic Active Earth Pressure on the Back of Battered Retaining Wall Supporting Inclined Backfill pdf
فشار خاک فعال لرزه ای بر روی پشت دیوار حائل شیبدار نگهدارنده خاکریز شیبدار word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید