مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 9)

Design of confinement reinforcement for RC columns pdf
طراحی آرماتور سلولی برای ستون های RC word
Mainshock-Aftershock Ground Motion Features and Their Influence in Building's Seismic Response pdf
ویژگی های حرکت زمین پس لرزه- لرزه اصلی و تاثیر آنها روی پاسخ لرزه ای ساختمان word
Lightweight Self-consolidating Concrete with Expanded Shale Aggregates: Modelling and Optimization pdf
بتن سبک خود تراکم با دانه بندی سنگ پولکی پهن : مدلسازی و بهینه سازی word
Optimal design of Schwedler and ribbed domes via hybrid Big BangBig Crunch algorithm pdf
طراحی بهینه گنبدهای اشودلر و دنده ای بوسیله الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ – بیگ کرانچ word
Composite Behaviour of a Hybrid FRP Bridge Girder and Concrete Deck pdf
رفتار کامپوزیت های شاه تیر مسلح به الیاف فولادی هیبریدی پل با عرشه بتنی word
Fire Safety Design for Tall Buildings pdf
طراحی ایمن در برابر آتش سوزی برای ساختمان های بلند word
Construction of geogrid encased stone columns: A new proposal based on laboratory testing pdf
ساخت ستون های سنگی پوشانده شده با ژئو گرید: پیشنهاد جدیدی برمبنای تست آزمایشگاهی word
Undrained cyclic behavior of bentonite–sand mixtures and factors affecting it pdf
رفتار سیکلی مخلوط ماسه-بنتونیت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن word
Dynamic stability analysis of pipeline based on reliability using surrogate model pdf
تجزیه و تحلیل پایداری دینامیکی خطوط لوله بر اساس استفاده از مدل جایگزین word
Initial stiffness evaluation of reverse channel connections in tension and compression pdf
ارزیابی سختی اولیهِ اتصالات ناودانیِ معکوس تحت کشش و فشار word
Slope seismic stability analysis on kinematical element method and its application pdf
تجزیه و تحلیل پایداری لرزه ای ترانشه (شیب) به روش المان جنبشی وکاربرد آن word
Comparison of Stress-Strain Behaviour of Carbonate and Silicate Sediments pdf
مقایسه رفتار تنش-کرنش رسوبات کربناتی و سیلیکاتی word
Time–cost relationship for predicting construction duration pdf
رابطه هزینه- زمان جهت برآورد مدت زمان ساخت word
New geometric design consistency model based on operating speed profiles for road safety evaluation pdf
مدل سازگاری طرح هندسی جدید مبتنی بر پروفایلهای سرعت عامل برای ارزیابی ایمنی جاده word
Flexural behaviour of composite beams with high strength steel pdf
رفتار خمشی تیرهای کامپوزیت با فولاد مقاوم word
Analytically Derived Fragility Curves and Damage Assessment of Masonrybuildings pdf
استنتاج تحلیلی منحنی های شکنندگی و ارزیابی آسیب ساختمان های بنایی word
Calculation of load increase factors for assessment of progressive collapse potential in framed steel structures pdf
محاسبه ضرائب افزایش بار جهت ارزیابی پتانسیل گسیختگی پیش رونده در سازه های فولادی word
Effect of rock composition microstructure and pore characteristics on its rock mechanics properties pdf
تاثیر ترکیب سنگ، ریزساختار و ویژگی‌های منفذی بر خصوصیات مکانیک سنگی آن word
Advances in Progressive Collapse of Bridge Structures pdf
پیشرفت ها در فرو پاشی پیش رونده سازه های پل word
شبیه سازی فرونشست زمین با استفاده از روش اجزاء محدود: مطالعه ی موردی دشت رفسنجان word
پاسخ یک بعدی زمین به عنوان ابزاری مقدماتی برای تحلیل دینامیکی در مهندسی زلزله ژئوتکنیکی word
Seismic damage of highway bridges during the 2008 Wenchuan earthquake pdf
آسیب لرزه ای پلهای آزادراه در طی زلزله 2008 ونچوان word
Assessing the effects of recycled asphalt pavement materials on the performance of roller compacted concrete pdf
بررسی تاثیر مواد قابل بازیافت آسفالتی بر روی عملکرد بتن غلطکی word
An analytical study of tunnel–pile interaction pdf
مطالعه ای تحلیلی از اندرکنش شمع و تونل word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید