مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 13)

MECHANICAL BEHAVIOR OF CHEMICALLY GROUTED SAND pdf
رفتار مکانیکی ماسه ی دوغاب شیمیایی word
Large scale field tests of rocking foundations on an Auckland residual soil pdf
آزماش های میدانی در مقیاس بزرگ برای شالوده های نوسانی بر روی خاک رسوبی آکلند word
Durability properties of high volume fly ash concrete containing nano-silica pdf
خواصِ دوامِ بتنِ دارای حجم بالا خاکستر بادیِ حاوی نانو سیلیس word
ADECO full-face tunnel excavation of two 260 m2 tubes in clays with sub-horizontal jet-grouting under minimal urban cover pdf
حفاری کامل مقطع تونل ADECO دو تونل 260 m2 زیرزمینی در خاک رس دوغاب ریزی شده، تحت پوشش حداقلی شهر word
Uncertainty and Sensitivity Analysis of Reinforced Concrete Frame Structures Subjected to Column Loss pdf
تحلیل عدم قطعیت و حساسیت سازه های با قاب بتن مسلح در هنگام حذف ستون word
The influence of freeze–thaw cycles on the unconfined compressive strength of fiber-reinforced clay pdf
تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس تقویت شده با الیاف word
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays pdf
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی word
تحلیل قابلیت اطمینان ساده شده پانچ در ساختمان های دال تخت بتن مسلح تحت عملیات تصادفی word
Simulation on spread of fire smoke in the elevator shaft for a high-rise building pdf
شبیه سازی گسترش دود حاصل از آتش در چاه آسانسور ساختمان های بلند word
Air Entrainment and Pressure Fields over Stepped Spillway in Skimming Flow Regime pdf
هوادهی و فیلد های فشار روی سرریز پلکانی در رژیم جریان غیرریزشی word
A holistic approach for assessing traffic safety in the United Arab Emirates pdf
رویکردی جامع برای ارزیابی ایمنی ترافیک در امارات متحده عربی word
2D numerical investigation of segmental tunnel lining behavior pdf
بررسي عددي دو بعدي رفتار پوشش سگمنتی تونل word
Fire induced progressive collapse of steel building structures: A review of the mechaniCs pdf
تخریب پیشرونده سازه های ساختمانی فولادی در اثر آتش word
An improved semi-circular bend specimen for investigating mixed mode brittle fracture pdf
یک نمونه خمش شبه دایروی اصلاح شده‌ برای بررسی شکست ترد مود ترکیبی word
رویکرد تناسب اراضی برای برنامه ریزی پایدار مرکبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه و GIS word
Heating effects of asphalt pavement during hot in-place recycling using DEM pdf
اثرات گرمایش روسازی آسفالتی در طول بازیافت گرم درجا با استفاده از روش اجزای منفصل (DEM) word
Engineering Properties of Grouted Sands pdf
ویژگی های مهندسی ماسه های دوغابی word
Mainshock-Aftershock Ground Motion Features and Their Influence in Building's Seismic Response pdf
ویژگی های حرکت زمین پس لرزه- لرزه اصلی و تاثیر آنها روی پاسخ لرزه ای ساختمان word
Experimental investigation of high strain-rate behaviour of fabric composites pdf
بررسی آزمایشگاهی رفتار مواد کامپوزیت پارچه‌ای با نرخ کرنش بالا word
An Experimental Approach on Enhancing the Concrete Strength and its Resisting Property by Using Nano Silica Fly Ash pdf
یک روش تجربی برای افزایش استحکام بتن و خواص مقاومتی آن با استفاده از خاکستر بادی نانو سیلیس word
Improving construction site safety through leader-based verbal safety communication pdf
بهبود ایمنی سازه ها از طریق ارتباط کلامی رهبر محور word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید