مقالات ترجمه شده رياضی (صفحه 2)

ساختار آزمون انحراف و مقايسه قدرت براي الگوهاي نقطه مكاني مشخص شده word
DEA cross-efficiency evaluation based on Pareto improvement pdf
ارزیابی بهره وری متقاطع DEA بر پایه بهبود پارتو word
On single-stage DEA models with weight restrictions pdf
مدل های DEA تک مرحله ای با محدودیت های وزنی word
Robust aspects of solutions in deterministic multiple objective linear programming pdf
جنبه های قوی راه حل ها در برنامه ریزی خطی چند هدفه ی قطعی word
An infeasibility certificate for nonlinear programming based on Pareto criticality condition pdf
یک دلیل امکان ناپذیری برای برنامه ریزی خطی بر اساس شرایط بحرانی پاره تو word
Discrete Event Simulation: The Preferred Technique for Health Economic Evaluations pdf
شبیه سازی پیشامد گسسته: تکنیک مرجح برای ارزیابی های اقتصادی حوزه سلامت و بهداشت؟ word
Glucose optimal control system in diabetes treatment pdf
سیستم کنترل بهینه ی گلوکز در درمان دیابت word
Fuzzy data envelopment analysis (DEA): Model and ranking method pdf
تحلیل پوششی داده های (DEA) فازی: مدل و روش رتبه بندی word
KT-invexity in optimal control problems pdf
KT-invexity در مسائل کنترل بهینه word
Legendre wavelets method for constrained optimal control problems pdf
روش موجک های لژاندر در مسئله های کنترل بهینه ی مقید word
Iteration Processes for Nonlinear Mappings in Convex Metric Spaces pdf
پروسه های تکراری برای نگاشت های غیرخطی در فضاهای متریک محدب word
VARIANCE ESTIMATION IN TWO-PHASE SAMPLING pdf
برآورد واریانس در نمونه برداری دوفازی word
Mathematics Literacy: Are We Able To Put The Mathematics We Learn Into Everyday Use pdf
سواد ریاضی: آیا ما قادریم آموزه های ریاضی را در کاربردهای روزمره به کار بگیریم word
On generalized intuitionistic fuzzy subhyperalgebras of Boolean hyperalgebras pdf
زیرمجموعه ابرجبر فازی تعمیم یافته شهودی در ابرجبر بولی word
A population biological model with a singular nonlinearity pdf
مدل های بیولوژیکی جمعیت با ترم های غیرخطی سینگولار word
Dynamic analysis of a fractional-order Lorenz chaotic system pdf
تحلیل دینامیکی سیستم آشوبی مرتبه کسری Lorenz word
Residue arithmetic systems in cryptography: a survey on modern security applications pdf
سیستم های عدد مانده در رمزنگاری: مروری بر کاربردهای امنیتی مدرن word
Tensor Decompositions and Applications pdf
تجزیه‌ی تانسورها و کاربردهای آن word
A flexibly shaped spatial scan statistic for detecting clusters pdf
یک آماره کاوشی فضایی با شکل منعطف برای شناسایی خوشه ها word
Moments and cumulants of the multivariate real and complex Gaussian distributions pdf
گشتاورها و انباشتک های توزیع های گاوسی حقیقی و مختلط چندمتغیری word
A new DEA ranking system based on changing the reference set pdf
یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع word
Perfect colorings of the Johnson graphs J(8, 3) and J(8, 4) with two colors pdf
رنگ آمیزی تام گراف های جانسون J(8,3) و J(8,4) با دو رنگ word
Removable singularities in C*-algebras of real rank zero pdf
نقاط تکین حذف شدنی در C^* - جبرها از رتبه حقیقی صفر word
A data envelopment analysis approach to evaluate sustainability in supply chain networks pdf
یک روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی پایداری در شبکه های زنجیره تامین word

سایر مقالات ترجمه شده رياضی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید