مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 11)

The interplay of epigenetic marks during stem cell differentiation and development pdf
تعامل عوامل اپی ژنتیک در طی تمایز و تکوین سلول بنیادی word
Effects of aquatic walking exercise using a walker in a chronic stroke patient pdf
اثرات پیاده رویِ آبی با استفاده از واکر بربیماران دارای سکته ی مغزی مزمن word
Central carbon metabolism of Leishmania parasites pdf
متابولیسم مرکزی کربن در انگل‌های لیشمانیا word
Cognitive patterns and progression in multiple sclerosis: construction and validation of percentile curves pdf
الگوها و پیشرفت عملکرد شناختی در MS : تشکیل و اعتبارسنجی منحنی درصدی word
Preventive screening in people with multiple sclerosis pdf
غربالگری پیشگیرانه در بیماران مبتلا به MS word
Use of telemedicine in remote screening for retinopathy in type 2 diabetes pdf
کاربرد پزشکی راه دور برای غربالگری از راه دور رتینوپاتی در بیماران دیابت نوع 2 word
Heart targeted nanoliposomal/nanoparticles drug delivery: An updated review pdf
New perspectives on preimplantation genetic diagnosis and preimplantation genetic screening pdf
دیدگاه های جدید در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی و غربالگری ژنتیکی قبل از لانه گزینی word
Preimplantation Genetic Diagnosis pdf
تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی word
ریزمحیط هپاتیت C مزمن کبد: نقش اثر متقابل /Th17 Treg مربوط به فیبروژنیک word
Diabetes mellitus and cognitive impairments pdf
دیابت قندی و اختلالات شناختی word
Persistent impairment in working memory following severe hyperglycemia in newly diagnosed type 2 diabetes pdf
اختلال پایدار حافظه فعال متعاقب هیپرگلیسمی شدید در دیابت های نوع 2 تازه تشخیص داده شده word
Duchenne muscular dystrophy: Case report and review pdf
دیستروفی عضلانی دوشن: گزارش موردی و مرور word
A Survey of Computer-aided Detection of Breast Cancer with Mammography pdf
مطالعه مروری تشخیص کامپیوتری سرطان پستان از طریق ماموگرافی word
Vascular Anomalies in Children Misdiagnosed with Asthma pdf
ناهنجاری های عروقی در کودکان دارای تشخیص نادرست آسم word
An Approach to the Detection of Retinoblastoma based on Apriori Algorithm pdf
رویکردی برای تشخیص رتینوبلاستوما بر اساس الگوریتم آپریوری word
تأثیر عوامل هواشناسی بر پیدایش زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه ی آب (غشا) word
Preterm labor and neonatal sepsis caused by intrauterine Helicobacter cinaedi infection pdf
زایمان زودرس و سپسیس نوزادی ناشی از عفونت داخل رحمی هلیکوباکتر سینادی word
عوارض گوارشی ناشی از بلورهای سولامر word
Synchronous bilateral Wilms tumour: A case report with review of literature pdf
تومور دوطرفه ی همزمان ویلمز : یک مورد گزارش شده با مرور ادبیات word
Atrial Fibrillation in Patients with Cryptogenic Stroke pdf
فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران مبتلا به حمله قلبی مغزی کریپتوژنیک word
Gold nanoparticle probes for the detection of nucleic acid targets pdf
پروب های نانوذرات طلا برای تشخیص اهداف نوکلئیک اسید word
Prevention of medication errors: detection and audit pdf
جلوگیری از اشتباهات پزشکی و رسیدگی به آنان word
Genetic and genomic approaches to the detection of heart transplant rejection pdf
روش های ژنومی و ژنتیکی برای تشخیص پس زدن پیوند قلب word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید