مقالات ترجمه شده پزشکی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده پزشکی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده پزشکی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

مدیریت تب در کودکان: یک بررسی ملی از آگاهی و برخورد والدین با آن در فرانسه
Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study
آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو
Exercise training increases size of hippocampus and improves memory
افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین
A Distributed Trust Evaluation Model and Its Application Scenarios for Medical Sensor Networks
یک مدل ارزیابی اعتماد توزیع شده و سناریوهای کاربردی آن برای شبکه های حسگر پزشکی
Robotic Approaches for Rehabilitation of Hand Function After Stroke
راهکارهای رباتیک برای توان بخشی عملکرد دست پس از سکته مغزی
Four faces of cellular senescence
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد
Autoimmune destruction of pancreatic beta cells
تخریب خود ایمنی سلول های بتای پانکراس
Therapeutic Use of MicroRNAs in Lung Cancer
استفاده درماني از miRNA ها در سرطان ريه
The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2
Consequences of the diabetic status on the oxidant/antioxidant balance
اثرات وضعیت دیابتی بر روی تعادل اکسیدان/ آنتی اکسیدان
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia
The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes
مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین
The management of insulin treated diabetes and sport
مدیریت دیابت درمان شونده با انسولین و ورزش
Burden of antibiotic resistance in common infectious diseases: role of antibiotic combination therapy.
Roles and mechanisms of cellular senescence in regulation of tissue homeostasis
نقش و مکانیسم های پیری سلولی در تنظیم همئوستازی بافت
THE ROLE OF NEUROTROPHINS IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER
نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی
Diabetes mellitus and medicinal plants-a review
مروری بر دیابت و گیاهان دارویی
Tapeworm Diphyllobothrium dendriticum (Cestoda)— Neglected or Emerging Human Parasite?
Immune responses to Helicobacter pylori infection
پاسخ های ایمنی به عفونت هلیکوباکتر پیلوری
Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus
تشخیص و طبقه بندی دیابت ملیتوس

Skip Navigation Links