مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی (صفحه 1)

The management of insulin treated diabetes and sport pdf
مدیریت دیابت درمان شونده با انسولین و ورزش word
Use of concept mapping in an undergraduate introductory exercise physiology course pdf
کاربردِ مدلسازیِ مفهومی در یک دوره ی فیزیولوژی(علمِ وظایف اعضا) ورزشِ مقدماتی word
Introducing branded communities in sport for building strong brand relations in social media pdf
معرفی انجمن های برند شده در حوزه ورزش برای ایجاد ارتباطات برندی قوی در محیط های اجتماعی word
The explicit and implicit impact of sport sponsorship pdf
تأثیر آشکار و ضمنی حمایت مالی در ورزش word
Defining Pilates exercise: A systematic review pdf
تعریف ورزش پیلاتس: بررسی سیستماتیک word
Exercise training increases size of hippocampus and improves memory pdf
افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین word
Application of TQM to road races: Study on the sports involvement and willingness to re-participate pdf
بکارگیری TQM برای مسابقات دوی جاده ای: مطالعه ای بر درگیری ورزشی و اشتیاق برای مشارکت مجدد word
The social benefits in sport city planning: a conceptual framework pdf
ارائه یک چارچوب مفهومی برای منافع اجتماعی در طرح ریزی شهر ورزشی word
Effects of walking speed on the step-by-step control of step width pdf
تأثیر سرعت راه رفتن در کنترل گام به گام عرض گام word
Lumbar lordosis angle (LLA) and leg strength predict walking ability in elderly males pdf
زاویه لوردوز کمری (LLA) و قدرت پا در پیش بینی توانایی راه رفتن در مردان مسن word
Acute Effects of Static and Dynamic Stretching on Balance, Agility, Reaction Time and Movement Time pdf
تاثیرات حاد کشش ایستا و پویا بر تعادل، چابکی، زمان عکس‌العمل و زمان حرکت word
The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus pdf
اثرات پیلاتس بر کنترل متابولیک و عملکرد فیزیکی در نوجوانان با دیابت ملیتوس نوع 1 word
Relational efficacy beliefs and relationship quality within coach–athlete dyads pdf
باورهای کارآمدی نسبت مند و کیفیت ارتباط دو طرفه مربی-ورزشکار word
The special features of sport: A critical revisit pdf
خصوصيات ويژه ورزش: يك بررسي مجدد انتقادی word
The effect of resistance training on thyroid hormones pdf
اثر تمرین مقاومتی بر هورمونهای تیروئید word
The metabolic equivalents of one-mile walking by older adults; implications for health promotion pdf
معادل‌های سوخت و سازی پیاده‌روی یک مایل افراد مسن، مفاهیمی برای ارتقای سلامتی word
Leisure-time physical activity and cardiometabolic risk among children and adolescents pdf
فعالیت بدنی اوقات فراغت و ریسک قلبی در بین کودکان و نوجوانان word
The Role of Mass Media on sustainable Sport Development pdf
نقش رسانه های جمعی در امر توسعه ورزش word
Anxiety level and decision-making among Norwegian top-class soccer referees pdf
سطح اضطراب و تصمیم گیری در بین داوران فوتبال سطح بالای نروژ word
Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year study pdf
اپیدمیولوژی آسیب‌های زانوی ورزشکاران: یک مطالعه 10 ساله word
Kinematics and Kinetics of Taekwon-do Side Kick pdf
کینماتیک و کینتیک ضربه ی جانبی(یوپ چاگی) در تکواندو word

سایر مقالات ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > تربيت بدنی و علوم ورزشی > مقاله های تربيت بدنی و علوم ورزشی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید