مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 4)

Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas pdf
مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز: ایجاد ارتباط میان دو موضوع نوظهور word
Technology Management at Rolls-Royce pdf
مدیریت فناوری در رولز رویس word
Entrepreneurial environment at regional level: the case of Polish path towards sustainable socio-economic development pdf
محیط کارآفرینانه در سطح منطقه ای : مسیری روشن به سمت توسعه اقتصادی اجتماعی پایدار لهستان word
The Use of Statistical Quality Control Tools to Quality Improving in the Furniture Business pdf
استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت آماری برای بهبود کیفیت کسب‌وکارهای مبلمان word
Interorganizational information systems visibility and supply chain performance pdf
پدیداری سیستم های اطلاعات درون سازمانی و عملکرد زنجیره تامین word
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating pdf
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی word
مرور نظام مند اجرای کنترل فرایند آماری در صنعت تولید مواد غذایی word
Multi-criteria decision making with overlapping criteria pdf
تصمیم گیری چند معیاره با معیارهای همپوشانی word
Implementation of a risk management simulation tool pdf
اجرای یک ابزار شبیه سازی مدیریت ریسک word
An integrated decision making model for district revitalization and regeneration project selection pdf
یک مدل ادغام یافته ی تصمیم گیری، برای انتخاب پروژه ی بازسازی و احیای یک منطقه word
A multidimensional approach to information security risk management using FMEA and fuzzy theory pdf
یک رویکرد چند بعدی به مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با استفاده از FMEA و تئوری فازی word
A hybrid method for performance analysis of G/G/m queueing networks pdf
یک روش هیبریدی برای آنالیز عملکرد شبکه های صف G/G/m word
A method for group decision-making based on determining weights of decision makers using TOPSIS pdf
روشی برای تصمیم گیری گروهی مبتنی بر تعیین وزن های تصمیم گیران با استفاده از TOPSIS word
پژوهشي تجربي در خصوص شش سطحِ يكپارچگي برنامه‌ريزي منابع سازمانی word
Fuzzy multiple attributes group decisionmaking, Trapezoidal fuzzy numbers pdf
تصمیم گیری گروهی چند شاخصه فازی براساس روابط ترجیحی فازی word
Five types of organizational strategy pdf
پنج نوع استراتژی سازمانی word
Aggregate Planning and Forecasting in Make-to-Order Production Systems pdf
برنامه ریزی مجتمع و سیستهای تولیدی " ساخت بر حسب سفارش" word
A multiple-kernel support vector regression approach for stock market price forecasting pdf
یک روش رگرسیون بردار پشتیبان چندهسته برای پیش ینی قیمت سهام در بورس word
An infeasibility certificate for nonlinear programming based on Pareto criticality condition pdf
یک دلیل امکان ناپذیری برای برنامه ریزی خطی بر اساس شرایط بحرانی پاره تو word
Evaluation of vehicle fleet maintenance management indicators by application of DEMATEL and ANP pdf
براورد شاخص های مدیریت تعمیر و نگهداری ناوگان حمل و نقل با استفاده از DEMATEL و ANP word
Real-Time Monitoring System to Lean Manufacturing pdf
سیستم نظارت زمان واقعی برای تولید ناب word
Customer Satisfaction Analysis by the Implementation of Quality Management System in a Public Institutuion pdf
تجزیه و تحلیل رضایت مشتری از طریق اجرای سیستم مدیریت کیفیت در موسسات عمومی word
Energy demand in production systems: A Queuing Theory perspective pdf
تقاضای انرژی در سیستم‌های تولیدی: چشم اندازی از تئوری صف‌بندی word
Project Managers’ Competencies Model for Construction Industry in Poland pdf
مدل شایستگی های مدیر پروژه در صنعت ساخت و ساز در لهستان word
A data envelopment analysis approach to evaluate sustainability in supply chain networks pdf
یک روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی پایداری در شبکه های زنجیره تامین word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید