مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی (صفحه 1)

Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers pdf
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه word
Extraction and characterization of nanocellulose structures from raw cotton linter pdf
استخراج و شناسایی ساختارهای نانوسلولز از لینتر پنبه خام word
Nano-structured zinc oxide–cotton fibers: synthesis, characterization and applications pdf
الیاف پنبه حاوی نانو ساختارهای اکسید روی: سنتز، خصوصیات و کاربردها word
UV protection and self-cleaning finish for cotton fabric using metal oxide nanoparticles pdf
تکمیل حفاظت در برابر UV و خود پاک کنندگی برای پارچه پنبه ای با استفاده از نانوذرات اکسید فلزی word
Electro-spinning optimization for precursor carbon nanofibers pdf
بهینه سازی الکتروریسی برای پیش ماده نانوالیاف کربن word
Effect of Fibre Fineness and Spinning Speed on Polyester Vortex Spun Yarn Properties pdf
اثر ظرافت الیاف و سرعت ریسندگی روی خواص نخ پلی استر ورتکس word
Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene pdf
سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن و کاربرد آن روی پلی پروپیلن word
Viscose Functionalisation with a Combination of Chitosan/BTCA Using Microwaves pdf
عامل دار کردن ویسکوز به وسیله ترکیبی از کیتوسان/BTCA و با استفاده از امواج مایکروویو word
Silvering of Inert PET-Textile Materials by Means of One-Bath and Two-Bath Methods and their Characteristics pdf
نقره اندود کردن کالای پلی استری به وسیله روش های یک حمامه و دو حمامه و خصوصیات آن ها word
Ultraviolet protection property of mulberry fruit extract on cotton fabrics pdf
خواص حفاظت در برابر امواج UV عصاره میوه توت قرمز روی پارچه های پنبه ای word
Improvement in properties of cotton fabric through synthesized nano-chitosan application pdf
کاربرد نانو کیتوسان سنتز شده برای بهبود خواص پارچه پنبه ای word
Surface modification of cellulosic fibres for multi-purpose TiO2 based nanocomposites pdf
اصلاح سطحي الیاف سلولزی با استفاده از نانوکامپوزیتهاي بر پايه دي¬اكسيد تيتانيوم چند منظوره word
Standardization of Variables for Dyeing Cotton Fabric with Five Synthesized Reactive Dyes pdf
استانداردسازی متغیرها برای رنگرزی پنبه با استفاده از پنج رنگزای ری اکتیو سنتز شده word
اثر هيدروکسيدمنيزيم روي خواص بازدارندگي شعله زرين غير اشباع پلي استري word
Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles pdf
خواص ضد میکروبی جوراب های محافظت شده با نانوذرات نقره word
Modification of PLA Fibres with Bioacceptable Hydrophilic Polymers pdf
اصلاح الیاف PLA با استفاده از پلیمرهای آبدوست زیست تخریب پذیر word
Extraction of copper enriched seeds for healthcare textiles pdf
استخراج دانه های حاوی مس برای منسوجات بهداشتی word
Improving light fastness of reactive dyed cotton fabric with antioxidant and UV absorbers pdf
بهبود ثبات نوری پارچه پنبه ای رنگ شده با رنگ راکتیو به وسیله آنتی اکسیدان و جاذب های اشعه ماوراءبنفش word
Effects of Cellulase Enzyme Treatment on the Properties of Cotton Terry Fabrics pdf
اثرات عمل با آنزیم سلولاز روی خواص پارچه های حوله ای پنبه ای word
Influence Of Enzyme And Silicone Wash On The Physico-Mechanical Properties Of Non-Denim Twill Garments pdf
تاثیر شست و شوی آنزیمی و شست و شوی سیلیکونی بر ویژگی های فیزیکی- مکانیکی پوشاک بافت سرژه word
Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the morphology of cotton fibres pdf
زیست پرداخت پارچه پنبه ای با استفاده از سلولاز به دست آمده از قارچ و اثر آن بر مورفولوژی الیاف پنبه word
Effect of beating on recycled properties of unbleached eucalyptus cellulose fiber pdf
اثر پالایش خمیر روی خواص بازیافتی الیاف سلولزی اُکالیپتوس رنگبری نشده word
Usage of Microwave Energy in Turkish Textile Production Sector pdf
مصرف انرژی میکروویو در بخش تولید منسوجات ترکی word
Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics pdf
استفاده از بیندر فاقد فرمالدهید به منظور تکمیل ضدآتش پارچه های پنبه ای word
Ultrasound scouring of wool and its effects on fibre quality pdf
شستشوی فراصوت پشم و اثرات آن روی کیفیت الیاف word