مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 22)

Finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact pdf
شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک word
Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Corners Under Opening Bending Moment pdf
مدلسازی المان محدود کنج‌های بتن مسلح تحت لنگر خمشی بازکننده word
Effect of horizontal loading on RCC-base composite pavement performance at heavy duty area pdf
اثر بارگذاری افقی بر عملکرد روسازی مرکب با اساس بتن غلتکی در مناطق با بارگذاری سنگین word
Tidal Errors and Deformations in Regional GPS Networks pdf
خطاها و تغییرشکل های کشندی در شبکه های GPS منطقه ای word
Deformations Monitoring by Integrating Local and Global Reference Systems pdf
نظارت بر تغییر شکل از طریق یکپارچه سازی سیستم های مرجع و محلی word
Reliability Analysis of Tubular Joints of Offshore Platforms in Malaysia pdf
تحلیل قابلیت اعتماد اتصالات لوله ای سکوهای دور از ساحل در مالزی word
Structural Optimization Using a Novel Genetic Algorithm  for Rapid Convergence  pdf
بهینه سازی ساختاری با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی جدید برای همگرایی سریع word
Research on Construction Safety Risk Management Based on AHP pdf
تحقیق در مورد مدیریت ریسک ایمنی ساخت و ساز بر اساس AHP word
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks pdf
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب word
Robust Control for Urban Road Traffic Networks pdf
کنترل مقاوم برای (کنترل) شبکه‌های ترافیک مسیرهای شهری word
تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی word
Performance-based optimization of nonlinear structures subject to stochastic dynamic loading pdf
بهینه سازی مبتنی بر عملکرد سازه های غیرخطی تحت بارگذاری دینامیکی تصادفی word
Control of robust design in multiobjective optimization under uncertainties pdf
کنترل طراحی استوار در بهینه سازی با چند تابع هدف در شرایط عدم قطعیت word
Structure of Flow in Vertical Slot Fishway pdf
ساختار جریان در راه ماهی با شیار عمودی word
Application of Pushover Analysis for the calculation of Behavior Factor for Reinforced Concrete Moment-Resisting Frames pdf
استفاده از تجزیه و تحلیل Pushover برای محاسبه ضریب رفتار برای قاب های خمشی بتن مسلح word
Management’s Perception of Key Behavioral Indicators for Construction pdf
درک و ادراک مدیریت، یکی از شاخص های رفتاری کلیدی برای صنعت ساخت و ساز word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید