مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 4)

Ghrelin Signalling on Food Reward: A Salient Link Between the Gut and the Mesolimbic System pdf
سیگنالینگ گرلین روی پاداش غذا: یک رابط چشمگیر بین معده و سیستم متابولیک word
Learning by Example in the Hippocampus pdf
یادگیری به وسیله مثال در هیپوکامپ word
Role of Pendrin in Acid-base Balance pdf
نقش پندرین در تعادل اسید – باز word
Sugar sensing and signaling in plants pdf
سنجش و سیگنال قند در گیاهان word
Role of sucrose, glucose and maltose on conventional potato micropropagation pdf
نقش ساکارز، گلوکز و مالتوز بر روی ریز ازدیادی سیب زمینی word
Sporophytic control of pollen tube growth and guidance in grasses pdf
کنترل اسپوروفیتی رشد و هدایت لوله ی گرده در علف ها word
Demarcation of the cortical division zone in dividing plant cells pdf
علامت گذاری ناحیه تقسیم غشایی در فرآیند تقسیم سلول های گیاهی word
Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation pdf
هورمونهای تیروئیدی در رشد جنین و بلوغ پیش از زایمان word
An adaptive annotation approach for biomedical entity and relation recognition pdf
یـک روش حــاشیـه نویسـی تطبیقـی برای مـوجـودیت هـای زیست پزشکـی و تشخیـص رابطـه word
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility pdf
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase word
Photosynthesis: Response to high temperature stress pdf
فتوسنتز: پاسخ به تنش دمای بالا word
Polysaccharide deposition during cytokinesis: Challenges and future perspectives pdf
رسوب گذاری پلی ساکارید در طی سیتوکینز: چالش ها و چشم انداز های آینده word
Interaction between circadian rhythms and stress pdf
رابطه‌ی متقابل بین تنش و نواخت‌های شبانه‌روزی word
Sessile and sedentary macrofauna from the Pirapama Shipwreck, Pernambuco, Brazil pdf
ماکروفونای چسبیده و ساکن ازshipwreck پیراپاما، پرنامباکو و برزیل word
Lifestyle factors and reproductive health: taking control of your fertility pdf
تاثیر فاکتورهای سبک زندگی بر سلامت باروری: کنترل قدرت باروری word
Regulatory RNAs in Heart Failure pdf
RNA های تنظیم کننده در نارسایی قلبی word
Preclinical development of a miR-132 inhibitor for heart failure treatment pdf
تولید پیش بالینی مهارکننده‌ی miR-132 برای درمان نارسایی قلبی word
Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report pdf
رمدسیویر برای درمان کووید-19--گزارش مقدماتی word
Quinones Derived from Plant Secondary Metabolites as Anti-cancer Agents pdf
کوئینون (کینون) های مشتق شده از متابولیت های ثانویه گیاهی به عنوان عوامل ضدسرطان word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید