مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 6)

Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L pdf
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt word
Effects of different salts and mannitol on seed imbibition, germination and ion content of Crithmum maritimum L pdf
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations pdf
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی word
پتانسیل آللوپاتیکی سویا برروی جوانه زنی و رشد گونه های علف های هرز word
Production and Applications of Artificial seeds: A Review pdf
تولید و کاربردهای دانه های مصنوعی: یک مرور کلی word
Lysosomal degradation of membrane lipids pdf
تخریب لیزوزومی لیپیدهای غشایی word
Lysosome: regulator of lipid degradation pathways pdf
لیزوزوم: تنظیم کننده مسیرهای تخریب لیپید word
Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus L.) plants pdf
تأثیر فقر آهن در متابولیسم نیتروژن گیاهان تیره کدوئیان (خیار Cucumis sativus L.) word
Micro propagation of banana (Musa sp.) cv. Agnishwar by In vitro shoot tip culture pdf
میکروپراکنی موز Musa sp.) cv. Agnishwar ) با کشت آزمایشگاهی نوک شاخه word
Chemical analysis of olive and palm pollen: Antioxidant and antimicrobial activation properties pdf
آنالیز شیمیایی گرده زیتون و خرما؛ بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی word
IN VITRO FLOWERING IN ROSA INDICA L pdf
گلدهی گیاه ROSA INDICA L. در شرایط IN VITRO word
Optimization of photosynthetic light energy utilization by microalgae pdf
بهینه سازی بکارگیری انرژی نور فتوسنتزی توسط ریز جلبک ها word
Allelopathy: physiological and Sustainable Agriculture Important Aspects pdf
آللوپاتی: جنبه ها ی مهم و فیزیولوژیکی در کشاورزی پایدار word
The suspensor: not just suspending the embryo pdf
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید word
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia pdf
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله) word
Culture and the fertility transition in India pdf
فرهنگ و تحولات مربوط به باروری (زادو ولد) در هند word
The role of selenium in human conception and pregnancy pdf
نقش سلنيوم در لقاح و بارداري انسان word
ذهن کلاغ ها: تکامل همگرای هوش در کلاغیان (corvids) و ape ها (کَپی) word
Antitumor Peptides from Marine Organisms pdf
پپتیدهای ضد توموری ناشی از ارگانیسم های (موجودات زنده ی) دریایی word
Understanding fertilization through intracytoplasmic sperm injection pdf
درک عمل لقاح از طریق تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم word
LHCII is an antenna of both photosystems after long-term acclimation pdf
LHCII به عنوان آنتن در هر دو فتوسیستم بعد از سازگاری بلند مدت word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید