مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 1)

Germline Stem Cells pdf
سلولهای بنیادی جنسی word
The suspensor: not just suspending the embryo pdf
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید word
Cell polarity and tissue patterning in plants pdf
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان word
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti pdf
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti word
The role of selenium in human conception and pregnancy pdf
نقش سلنيوم در لقاح و بارداري انسان word
Effects of different salts and mannitol on seed imbibition, germination and ion content of Crithmum maritimum L pdf
Iron Cofactor Assembly in Plants pdf
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان word
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates pdf
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات) word
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis pdf
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis word
Chemical analysis of olive and palm pollen: Antioxidant and antimicrobial activation properties pdf
آنالیز شیمیایی گرده زیتون و خرما؛ بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی word
Bioinformatics and Intellectual Property Protection pdf
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری word
Halophytes: Biology and Economic Potentials pdf
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی word
Promoter diversity in multigene transformation pdf
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی word
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia pdf
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله) word
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter pdf
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك word
Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L pdf
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt word
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES pdf
Stevia (Stevia rebaudiana) a bio-sweetener: a review pdf
استویا (Stevia rebaudiana) یک شیرین کننده طبیعی است: یک مقاله مروری word
Impact Assessment of Air Pollution Stress on Plant Species through Biochemical Estimations pdf
ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر گونه‌های گیاهی از طریق بر آورد شیمیایی word
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect pdf
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا word
IN VITRO FLOWERING IN ROSA INDICA L pdf
گلدهی گیاه ROSA INDICA L. در شرایط IN VITRO word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > زیست شناسی > مقاله های زیست شناسی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید