مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 1)

به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9 word
Understanding fertilization through intracytoplasmic sperm injection pdf
درک عمل لقاح از طریق تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم word
Halophytes: Biology and Economic Potentials pdf
هالوفیت ها: زیست شناسی و پتانسیل های اقتصادی word
یک روش ترکیبی برای ارزیابی میکروبی آلودگی نسخه خطی (Palimpsest) ارشمیدس word
The cellular and molecular biology of conifer embryogenesis pdf
زیست شناسی سلولی و مولکولی امبریوژنز در کاج word
An adaptive annotation approach for biomedical entity and relation recognition pdf
یـک روش حــاشیـه نویسـی تطبیقـی برای مـوجـودیت هـای زیست پزشکـی و تشخیـص رابطـه word
Cyclin-Dependent Kinases and Cell Division in Plants—The Nexus pdf
کینارهای وابسته به سیکلین و تقسیم سلولی در گیاهان- اتصال (Nexus) word
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors pdf
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET" word
نگرش های ساختاری به انتقال الکترون در یک سیتوکروم اکسیداز نوع caa3 word
Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report pdf
رمدسیویر برای درمان کووید-19--گزارش مقدماتی word
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti pdf
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti word
Heart targeted nanoliposomal/nanoparticles drug delivery: An updated review pdf
Demarcation of the cortical division zone in dividing plant cells pdf
علامت گذاری ناحیه تقسیم غشایی در فرآیند تقسیم سلول های گیاهی word
Iron deficiency affects nitrogen metabolism in cucumber (Cucumis sativus L.) plants pdf
تأثیر فقر آهن در متابولیسم نیتروژن گیاهان تیره کدوئیان (خیار Cucumis sativus L.) word
Environmental eco-physiology and economical potential of the halophyte Crithmum maritimum L pdf
اکوفیزیولوژی محیطی و ماهیت اقتصادی هالوفیت Crithmum maritimumt word
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility pdf
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase word
Pharmacological modulation of autophagy: therapeutic potential and persisting obstacles pdf
تنظیم دارویی خودخواری: پتانسیل درمانی و موانع موجود word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > زیست شناسی > مقاله های زیست شناسی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید