مقالات ترجمه شده آمار و کاربردها (صفحه 1)

Moments and cumulants of the multivariate real and complex Gaussian distributions pdf
گشتاورها و انباشتک های توزیع های گاوسی حقیقی و مختلط چندمتغیری word
Tensor Decompositions and Applications pdf
تجزیه‌ی تانسورها و کاربردهای آن word
spate: An R Package for Spatio-Temporal Modeling with a Stochastic Advection-Diffusion Process pdf
spate: یک بسته R برای مدل سازی فضا – زمانی با یک فرایند آماری فرارفت - پخش word
Choice of generalized linear mixed models using predictive crossvalidation pdf
انتخابِ مدل‌های ترکیبی خطی تعمیم یافته با استفاده از اعتبارسنجی متقابلِ پیشگویانه word
Estimating and forecasting structural breaks in financial time series pdf
برآورد و پیش‌بینی شکست‌ های ساختاری در سری‌های زمانی مالی word
Exact maximum likelihood estimation for non-stationary periodic time series models pdf
برآورد دقیق ماکسیمم درست نمایی برای مدل های سری زمانی دوره ای غیرمانا word
Comparing diagnostic tests: test of hypothesis for likelihood ratios pdf
مقایسه آزمون های تشخیصی: آزمون فرضیه برای نسبت های درست نمایی word
On residual inaccuracy of order statistics pdf
رویکردی بر عدم درستی باقی‌مانده، مربوط به آماره‌های ترتیبی word
Hypothesis Testing in a Rayleigh Diffusion Model pdf
آزمون فرض در یک مدل پخش رایلی word
Analysis of variance and linear contrasts in experimental design with generalized secant hyperbolic distribution pdf
آنالیز واریانس و کنتراست های خطی در طرح آزمایشی با توزیع تعمیم یافته سکانت هذلولی word
Statistics with fuzzy random variables pdf
استاتیستیک ها با متغیر های تصادفی فازی word
A Modified Least-Squares Regression Approach to the Estimation of Risk Difference pdf
یک روش رگرسیون کمترین مربعات اصلاح شده برای براورد اختلاف خطر word
VARIANCE ESTIMATION IN TWO-PHASE SAMPLING pdf
برآورد واریانس در نمونه برداری دوفازی word
The quality control chart for monitoring multivariate autocorrelated processes pdf
نمودار کنترل کیفیت برای پایش فرایندهای خود همبسته چند متغیره word
ساختار آزمون انحراف و مقايسه قدرت براي الگوهاي نقطه مكاني مشخص شده word
On large deviations in testing simple hypotheses for locally stationary Gaussian processes pdf
انحراف بزرگ در آزمایش فرضیه ساده فرایند گاوسی موضعاً مانا word
Theory of integer-valued data envelopment analysis pdf
نظریه تحلیل پوششی داده هایی با مقدار صحیح word
مدل موجودی برای اقلام فرسایشی با نرخ مصرف وابسته به سهام و کمبود تحت تورم و ضیق وقت word
Condition Number Regularized Covariance Estimation pdf
براورد هم واریانس مرتب شده با عدد شرطی word
On error probability exponents of many hypotheses optimal testing illustrations pdf
نماهای احتمال خطای تصاویر آزمون فرض های بهینه فراوان word
Optimal Prediction with Nonstationary ARFIMA Model pdf
پیش بینی بهینه با مدل غیر ایستای ARFIMA word
Methods for generating families of univariate continuous distributions in the recent decades pdf
روش های تولید خانواده های توزیع پیوسته یک متغیره در دهه های اخیر word
Interpretability and importance of functionals in competing risks and multi-state models pdf
قابلیت تفسیر و اهمیت تابعک ها در مدلهای خطرات رقابتی و چند وضعیتی word
A Control Chart for the Coefficient of Variation pdf
نمودار کنترلی برای ضریب تغییرات word
Hypothesis testing pdf
آزمون فرض word
A Nonparametric Sequential Test with Power 1 for the Mean of Lévy-stable Laws with Infinite Variance pdf
یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی word
Chi-squared tests for evaluation and comparison of asset pricing models pdf
آزمون های خی دو برای ارزیابی و مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی word

سایر مقالات ترجمه شده آمار و کاربردها

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > آمار و کاربردها > مقاله های آمار و کاربردها و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید