مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی (صفحه 1)

Production of transglutaminase by Streptomyces isolates in solid-state fermentation pdf
تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد word
Principles and methods of microencapsulation of probiotic microorganisms pdf
اصول و روش های ایجاد پوشش ریز در میکروارگانیزم های پروبیوتیک word
لکتین های DC-SIGN و L-SIGN نوع C ورود ویروس ابولا به سلول را در cis و trans واسطه گری می کنند word
A new player in the puzzle of filovirus entry pdf
نقش جدید در پازل ورود فلاوی ویروس ها word
Genetic of Alzheimer’s Disease: A Narrative Review Article pdf
ژنتیک بیماری آلزایمر: روایت مقاله مروری word
Molecular Genetic Etiology of Prostate Cancer pdf
علت شناسی ژنتیک مولکولی سرطان پروستات word
Biochemical Models for S-RNase-Based Self-Incompatibility pdf
مدل های بیوشیمیایی خود ناسازگاری مبتنی بر S-RNase word
Microbial Characterization of A Chemolithotrophic Bacterial Strain Isolated from Iron Mine Overburden Spoil pdf
توصیف خصوصیات میکروبی یک سویه باکتریایی کیمولیتوتروفیک جدا شده از ضایعات معدن آهن word
Reduction of ferric iron in synthetic medium amended with acetate as a sole carbon source pdf
کاهش آهن فریک در یک واسطه مصنوعی اصلاح شده توسط استات به عنوان تنها منبع کربن word
Metallothionein functions and structural characteristics pdf
عملکردهای متالوتیونین و مشخصه های ساختاری word
Biomarkers, Bioindicators, and Ecological Risk Assessment—A Brief Review and Evaluation pdf
زیست نشانگرها، زیست شناساگرها و ارزیابی خطر زیست محیطی- مرور و بررسی کوتاه word
Roles for miRNAs in endocrine resistance in breast cancer pdf
نقش miRNA ها در مقاومت اندوکرین در سرطان پستان word
Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation pdf
هورمونهای تیروئیدی در رشد جنین و بلوغ پیش از زایمان word
A Novel Love Wave Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Marine Toxins pdf
حسگر زیستی موج لاو جدید برای تشخیص سریع و حساس سموم دریایی word
Advances in mast cell biology: new understanding of heterogeneity and function pdf
پیشرفت در زیست شناسی ماست سل ها: درک جدیدی از ناهمگونی و عملکرد word
Role of Pendrin in Acid-base Balance pdf
نقش پندرین در تعادل اسید – باز word
اثر رژیم غذایی و تغذیه بر مکانیسم مولکولی بیان ژن ها به واسطه گیرنده های هسته ای و تعدیل اپی ژنتیک word
مطالعات فیزیکی و ژنتیکی درباره تومورزایی پرتو در موش- مفاهیم مربوط به ارزیابی خطر دوز پایین word
Telomeres do the (un)twist: helicase actions at chromosome termini pdf
باز و بسته شدن تلومرها: عملکرد هلیکازها در انتهای کروموزم word
The Epigenome View: An Effort towards Non-Invasive Prenatal Diagnosis pdf
نگاه به اپی ژنوم: تلاشی برای تشخیص غیرتهاجمی قبل از تولد word
Gut microbiota and Clostridium difficile infections pdf
فلور میکروبی روده و عفونت های کلستریدیوم دیفیسیل word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید