مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی (صفحه 1)

MicroRNAs and DNA damage response pdf
میکرو RNA ها و پاسخ آسیب DNA word
New Insights into Replication Clamp Unloading pdf
بینش جدید درباره ی خروج پروتئین کلامپ همانند سازی word
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer pdf
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان word
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research pdf
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی word
Regulation of Transcript Elongation pdf
تنظیم طویل شدن رونوشت word
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery pdf
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو word
Germline Stem Cells pdf
سلولهای بنیادی جنسی word
Characterization of a New Virulent Phage (MLC-A) of Lactobacillus paracasei pdf
توصیف یک فاژ بیماریزای جدید (MLC-A) لاکتوباسیل paracasei word
Four faces of cellular senescence pdf
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی word
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد word
Autoimmune destruction of pancreatic beta cells pdf
تخریب خود ایمنی سلول های بتای پانکراس word
Therapeutic Use of MicroRNAs in Lung Cancer pdf
استفاده درماني از miRNA ها در سرطان ريه word
The suspensor: not just suspending the embryo pdf
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید word
The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus pdf
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2 word
Cell polarity and tissue patterning in plants pdf
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان word
Prebiotics in aquaculture: a review pdf
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری word
Consequences of the diabetic status on the oxidant/antioxidant balance pdf
اثرات وضعیت دیابتی بر روی تعادل اکسیدان/ آنتی اکسیدان word
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species pdf
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia word
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti pdf
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti word
Chromatin organization and transcriptional regulation pdf
سازماندهی کروماتین و تنظیم رونویسی word
Genetically Modified Foods and Social Concerns pdf
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی word
اثر مهاری متقابل بین فاکتور های رونویسی Sox3 و Snail ، در شکل گیری مرحله جنینی گاسترولا word
Iron Cofactor Assembly in Plants pdf
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان word
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates pdf
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات) word
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis pdf
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis word
The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes pdf
مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید