مقالات ترجمه شده پرستاری (صفحه 2)

The static evolution of the new Italian code of medical ethics pdf
تکامل ایستای کد اخلاق پزشکی جدید ایتالیا word
Quality of Life in Iranian Breast Cancer Survivors and Affecting Factors: A Review Article pdf
کیفیت زندگی بازماندگان سرطان پستان ایرانی و عوامل موثر بر آن: مقاله‌ی مروری word
An Education Program for Patient Self-Management of Warfarin pdf
برنامه‌ی آموزشی خود مدیریتی بیمار در مصرف وارفارین word
Family Presence in the Adult Burn Intensive Care Unit During Dressing Changes pdf
حضور خانواده در واحد مراقبت های ویژه سوختگی بزرگسالان در طی تعویض پانسمان word
Laparoscopic Cholecystectomy: A Retrospective Four-Year Study pdf
کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک : یک مطالعه چهار ساله گذشته نگر word
Levels of career commitment and career entrenchment of nurses from public and private hospitals pdf
سطوح تعهد حرفه ای و استقرار حرفه ای پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی word
Reducing risk for ventilator associated pneumonia through nursing sensitive interventions pdf
کاهش خطر پنومونی ناشی از ونتیلاتور توسط اقدامات حساس پرستاری word
Clinical supervision and emotional intelligence capabilities: e Excellence in clinical practice pdf
نظارت بالینی و قابلیت های هوش هیجانی: تعالی در فعالیت بالینی word
Desmopressin Lyophilisate for the Treatment of Central Diabetes Insipidus: First Experience in Very Young Infants pdf
Lumbar lordosis angle (LLA) and leg strength predict walking ability in elderly males pdf
زاویه لوردوز کمری (LLA) و قدرت پا در پیش بینی توانایی راه رفتن در مردان مسن word
Endocrine autoimmune disease: genetics become complex pdf
بیماری خودایمنی غدد درون ریز: ژنتیک پیچیده می شود word
Quality of Care of Diabetes Mellitus Type II patients in Iran pdf
کیفیت مراقبت از بیماران دیابت نوع II در ایران word
Using Orem’s self-care model for asthmatic adolescents pdf
استفاده از مدل خود مراقبتی اورم برای نوجوانان مبتلا به آسم word
Implementation and evaluation of peer assessment of clinical skills for first year student nurses pdf
اجرا و ارزیابی تعیین مهارتهای بالینی برای دانشجویان سال اول پرستاری word
Thinking Styles and Psychological Treatment Effectiveness in Caregivers: A Pilot Study pdf
سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان: یک مطالعه مقدماتی word
Non-verbal behaviour in nurse±elderly patient communication pdf
رفتار غیر کلامی در ارتباطات میان پرستار و بیمار مسن word
Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals pdf
استرس اخلاقی، جو اخلاقی و حساسیت اخلاقی میان متخصصان روانپزشکی word
Smoking-related disease risk, area deprivation and health behaviours pdf
خطر بیماری مرتبط با سیگار، محرومیت منطقه ای و رفتارهای سلامتی word
Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study pdf
آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی word

سایر مقالات ترجمه شده پرستاری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید