مقالات ترجمه شده نانوفناوری (صفحه 2)

Nano-Graphite Oxide as Ultrastrong Fluid-Loss-Control Additive in Water-Based Drilling Fluids pdf
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
Synthesis of Magnetic Nanoparticles of Fe3O4 and CoFe2O4 and Their Surface Modification by Surfactant Adsorption pdf
سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و CoFe2O4 و اصلاح سطحی آن ها با جذب سطح فعال word
Interface Engineering of Carbon- Fiber Reinforced Mg±Al Alloys pdf
مهندسی سطح مشترک فیبر- کربن با آلیاژهای تقویت شده Mg±Al word
Tool-based nanofinishing and micromachining pdf
نانو پرداخت کاری و میکرو ماشین کاری مبتنی بر ابزار word
Electrochemical Immunosensors for Detection of Cancer Protein Biomarkers pdf
حسگرهای ایمنی الکتروشیمیایی برای تشخیص پروتئین های شاخص سرطان word
THE INFLUENCE OF PARAMETERS IN SILICA SOL-GEL PROCESS pdf
تأثیر پارامترها در فرآیند سل-ژل سیلیکا word
Antimicrobial nanostructures in food packaging pdf
نانوساختارهای ضدمیکروبی در بسته‌بندی خوراکی‌جات word
Spectral, morphological and antibacterial studies of b-cyclodextrin stabilized silver – Chitosan nanocomposites pdf
Extraction and characterization of nanocellulose structures from raw cotton linter pdf
استخراج و شناسایی ساختارهای نانوسلولز از لینتر پنبه خام word
Nano-structured zinc oxide–cotton fibers: synthesis, characterization and applications pdf
الیاف پنبه حاوی نانو ساختارهای اکسید روی: سنتز، خصوصیات و کاربردها word
NANOROBOTICS – HEADWAY TOWARDS DENTISTRY pdf
نانو روباتیک – پیشرفت داندانپزشکی word
A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles pdf
مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات word
Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion pdf
تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق word
UV protection and self-cleaning finish for cotton fabric using metal oxide nanoparticles pdf
Electro-spinning optimization for precursor carbon nanofibers pdf
بهینه سازی الکتروریسی برای پیش ماده نانوالیاف کربن word
Food packaging based on polymer nanomaterials pdf
بسته بندی غذایی بر پایه نانومواد پلیمری word
Synthesis and oxidation behavior of chromium silicide (Cr3Si) nanorods pdf
سنتز و رفتار اكسيداسيون نانو ميله ها ي سيليسيد كرم (Cr3Si) word
The Effect of SiO2 Shell on the Suppression of Photocatalytic Activity of TiO2 and ZnO Nanoparticles pdf
اثر پوستة SiO2 بر کاهش فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 و ZnO word
On the oxidative coupling of methane with carbon dioxide over CeO2/ZnO nanocatalysts pdf
زوج شدن اکسایشی متان با دی اکسید کربن برروي نانوکاتالیست CeO2/ZnO word
Improvement in properties of cotton fabric through synthesized nano-chitosan application pdf
کاربرد نانو کیتوسان سنتز شده برای بهبود خواص پارچه پنبه ای word
Surface modification of cellulosic fibres for multi-purpose TiO2 based nanocomposites pdf
STUDY OF STRENGTH PROPERTIES OF CONCRETE BY USING MICRO SILICA AND NANO SILICA pdf
بررسی خواص مقاومت بتن با استفاده از میکرو سیلیس و نانو سیلیس word

سایر مقالات ترجمه شده نانوفناوری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید