مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 4)

Organizational culture and performance: the role of management accounting system pdf
فرهنگ و عملكرد سازماني: نقش سيستم حسابداري مديريت word
HealthSouth, Inc.: An Instructional Case Examining Auditors’ Legal Liability pdf
شرکت هلث سات: یک پرونده آموزشی برای بررسی مسئولیت قانونی حسابرسان word
Bank Financial Statement Management using a Goal Programming Model pdf
مدیریت صورت وضعیت های مالی بانکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی word
Effect of guanxi and ethical orientations on Chinese auditors’ ethical reasoning pdf
اثر گرايشات اخلاقي و ارتباطي (guanxi) بر استدلال اخلاقي حسابرسان چيني word
FINANCIAL REFORM AND THE BIG 4 AUDIT FIRMS pdf
اصلاحات مالي و 4 شركت بزرگ حسابرسي (BIG4) word
New Product Development, Accounting Information, and Internal Audits: A Proposed Integrative Framework pdf
توسعه محصول جدید، اطلاعات حسابداری و حسابرسی داخلی:چارچوب پیشنهادی تلفیقی word
The Relationship between Borrower Risk and Loan Maturity in Small Business Lending pdf
رابطه بین ریسک وام گیرنده و موعد پرداخت وام در کسب و کار کوچک word
The Importance of Internal Audit in Fraud Detection pdf
اهمیت حسابرسی داخلی در تشخیص تقلب word
Cost Control in Consulting Engineering Firms pdf
کنترل هزینه در شرکت های مشاوره مهندسی word
Corporate leverage and the collateral channel pdf
اعتبار اهرمی اشتراکی و شبکه ی جانبی word
Business strategy, executive compensation and firm performance pdf
استراتژی کسب وکار، حقوق و مزایای مدیران اجرایی و عملکرد شرکت word
Exploring the possibilities for causal explanation in interpretive research pdf
بررسی فرصت های تبیین علی در پژوهش های تفسیری word
AUDIT FIRM SIZE, AUDIT FEE AND AUDIT QUALITY pdf
اندازه شرکت حسابرسی،حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی word
Framework Development of the Social Responsibility Accounting towards Economic Units’ Evaluation pdf
توسعه چارچوب حسابداري مسئوليت اجتماعي به سمت ارزيابي واحد هاي اقتصادی word
CASH ACCOUNTING STANDARDIZATION IN THE PUBLIC SECTOR pdf
استانداردسازی حسابداری نقدی در بخش دولتی word
Internal Public Audit in the Financial Crisis Context pdf
حسابرسی عمومی داخلی در زمینه ی بحران اقتصادی word
The Impact of Corporate Governance Mechanisms on Audit Quality: Evidence from Tunisia pdf
تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی : شواهد برگرفته از تونس word
Forecasting operating profitability with DuPont analysis pdf
پیش بینی سودآوری عملیاتی با تجزیه و تحلیل دوپانت -شواهد بیشتر word
Litigation risk, accounting quality, and investment efficiency pdf
ریسک دادخواهی، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید