مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 9)

The Role of Accounting in Behavioral Finance pdf
نقش حسابداری در علم مالی رفتاری word
Application of the Fair Value Option under IAS 39: Effects on the Volatility of Bank Earnings pdf
کاربرد انتخاب ارزش متعارف تحت برنامه IAS39: اثرات آن بر روی تغییر درآمدهای بانک word
White‐collar Computer Crimes: A Threat to Auditors and Organization pdf
جرایم کامپیوتری کارگران یقه سفید : تهدیدی برای حسابرسان و سازمان word
The influence of product life cycle on the efficacy of purchasing practices pdf
اثر چرخه عمر محصول بر کارآمدی فعالیت های خرید word
CONSULTANT COSTS ON GOVERNMENT CONTRACTS pdf
هزینه های مشاور در قراردادهای دولتی word
An investigation of ethical climate in a Singaporean accounting firm pdf
بررسی جو اخلاقی در یک شرکت حسابداری سنگاپوری word
The association between audit committee effectiveness and audit risk pdf
ارتباط میان اثربخشی کمیته بازرسی و ریسک بازرسی word
eXtensible Business Reporting Language (XBRL): A Note on Need to Study XBRL as A Social Artifact pdf
British research in accounting and finance (2001–2007): The 2008 research assessment exercise pdf
تحقیقات بریتانیا در مورد حسابداری و امور مالی(2007-2001): ارزیابی کیفیت پژوهش 2008 word
Non-audit services and audit quality — the effect of Sarbanes-Oxley Act pdf
خدمات غیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی: تاثیر قانون ساربنز اکسلی word
Voluntary Disclosures and Information Production by Analysts pdf
افشای داوطلبانه و محصول اطلاعاتی تحلیل گران word
Investors’ Reaction to the Implementation of Corporate Governance Mechanisms pdf
واکنش سرمایه‌گذاران به اجرای ساختارهای نظارت مشارکتی word
Assessment of Critical Success Factors for Accounting Graduates Employability pdf
ارزيابي عوامل كليدي موفقيت براي اشتغال فارغ التحصيلان حسابداري word
Internal Control Opinion Shopping and Audit Market Competition pdf
کنترل داخلی خرید رای و رقابت بازار حسابرسی word
Contemporary public sector accounting research – An international comparison of journal papers pdf
تحقیق حسابداری بخش عمومی معاصر – مقایسه بین المللی مقالات ژورنال word
Data mining applications in accounting: A review of the literature and organizing framework pdf
کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی word
Risk and return spillovers among the G10 currencies pdf
ريسك و سرريز بازده در ميان ارزهاي G10 word
Earnings Volatility and Earnings Prediction: Analysis and UK Evidence pdf
پیش‌بینی و نوسانات درآمدی: تحلیل و شواهدی از انگلستان word
Banking Deregulation and Corporate Tax Avoidance pdf
مقررات زدایی بانک ها و اجتناب از مالیات شرکتی word
Audit opinion and earnings management: Evidence from Greece pdf
اظهار نظر حسابرسی و مدیریت سود: شواهدی از یونان word
Market Share and Cash Policy: Evidence from Western European Companies pdf
سهم بازار و سیاست وجوه نقد : مدارک و شواهدی از شرکت های اروپایی غربی word
Stock market volatility and non-performing loans: Evidence from stocks of the Nigerian banks pdf
نوسانات بازار سهام و وام های معوقه: شواهد حاصل از سهام بانک های نیجریه word
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EARNINGS MANAGEMENT AND CONSERVATISM IN ACCOUNTING SYSTEM OF IRAN pdf
بررسی رابطه مدیریت سود و محافظه کاری در سیستم حسابداری ایران word
Improving Employees Accountability and Firm Performance through Management Accounting Practices pdf
بهبود جوابگویی کارکنان و عملکرد شرکت از طریق شیوه های حسابداری مدیریت word
Benchmarking open government: An open data perspective pdf
بهینه کاوی دولت باز: از چشم انداز داده های باز word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید