مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 9)

Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites pdf
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم word
Stable delivery of nano-beams for advanced nano-scale analyses pdf
تحویل پایدار نانو پرتوها برای تحلیل های پیشرفته مقیاس نانو word
How to make interlocked nanocarbons pdf
نحوه تهیه نانوکربن های همبند word
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method pdf
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل word
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye pdf
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo word
The Systematic Structure-Change into the Molecule-like Structures in the Self-Conjugate 4n Nuclei pdf
تغییر ساختار سیستماتیک به ساختارهای مولکول مانند در هسته های 4n خودالحاقی word
Superasymmetric two-center shell model for spontaneous heavy-ion emission pdf
مدل لایه ای دو مرکزی ابرنامتقارن برای گسیل خود به خودی یون سنگین word
The structure of rotational bands in alpha-cluster nuclei pdf
ساختار نوارهای چرخشی در هسته های خوشه آلفا word
Algebraic treatment of alpha-cluster nuclei pdf
بررسی جبری هسته های خوشه آلفا word
An efficient numerical method for solving Abel integral equation pdf
یک روش عددی کارآمد برای حل معادلات انتگرال آبل word
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage pdf
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم word
Adaptive neuro-fuzzy fusion of sensor data pdf
ترکیب عصبی-فازی تطبیقی داده‌های حسگر word
Double-centre oscillator and its application to fission pdf
نوسانگر دو مرکزی و کاربرد آن در شکافت word
Status of space-based gamma-ray astronomy pdf
وضعیت اخترشناسی پرتو گاما در فضا word
The two –center shell model pdf
مدل لایه ای دو مرکزی word
Mechanism and Clinical Aspects of the Effects of Chicory on Diabetes pdf
مکانیسم و جنبه‌های بالینی اثرات کاسنی بر دیابت word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word
A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes pdf
آنالیز کیفی نقایص اولیه موجود در فاضلاب U-PVC که در سایر لوله های سخت مشاهده نمی شود word
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors pdf
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET" word
تحقیقات اخیر و روند توسعه سنسورهای پوشیدنی به منظور تشخیص فشار خون word
L-DOPA functionalized, multi-branched gold nanoparticles as brain-targeted nano-vehicles pdf
نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی word
High Efficiency Graphene Solar Cells by Chemical Doping pdf
سلول‌های خورشیدی با راندمان بالا، با استفاده از دوپینگ شیمیایی گرافن word
Green synthesis of pyrite nanoparticles for energy conversion and storage: a spectroscopic investigation pdf
سنتز سبز نانوذرات پیریت برای تبدیل و ذخیره انرژی: بررسی مبتنی بر طیف سنجی word
سنتز نانو میله های پیریت FeS2 با یک روش هیدروترمال ساده و فعالیت فوتوکاتالیستی آن word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید