مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 2)

Synthesis and Some Physical Properties of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles pdf
سنتز و برخی از خصوصیات فیزیکی نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) word
Thin Solid Films pdf
Green synthesis of pyrite nanoparticles for energy conversion and storage: a spectroscopic investigation pdf
سنتز سبز نانوذرات پیریت برای تبدیل و ذخیره انرژی: بررسی مبتنی بر طیف سنجی word
سنتز نانو میله های پیریت FeS2 با یک روش هیدروترمال ساده و فعالیت فوتوکاتالیستی آن word
Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites pdf
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم word
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع word
Aqueous synthesis of finely divided pyrite particles pdf
سنتز ذرات پیریت ریز و کاملاً یکنواخت در محلول آبی word
How to make interlocked nanocarbons pdf
نحوه تهیه نانوکربن های همبند word
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye pdf
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo word
Stable delivery of nano-beams for advanced nano-scale analyses pdf
تحویل پایدار نانو پرتوها برای تحلیل های پیشرفته مقیاس نانو word
Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field pdf
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی word
L-DOPA functionalized, multi-branched gold nanoparticles as brain-targeted nano-vehicles pdf
نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی word
Mechanism and Clinical Aspects of the Effects of Chicory on Diabetes pdf
مکانیسم و جنبه‌های بالینی اثرات کاسنی بر دیابت word
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9 word
Advanced carbon aerogels for energy applications pdf
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی word
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review pdf
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری word
A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes pdf
آنالیز کیفی نقایص اولیه موجود در فاضلاب U-PVC که در سایر لوله های سخت مشاهده نمی شود word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word
Low lattice thermal conductivity of stanene pdf
هدایت گرمایی شبکه‌ای پایین در استانن word
Dynamics of avalanche quantum dot infrared photodetectors pdf
دینامیک آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی بهمنی word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید