مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 1)

پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک word
The Cellulose Nanofibers for Optoelectronic Conversion and Energy Storage pdf
نانوفیبرهای سلولزی برای تبدیل اپتو الکترونیک و ذخیره انرژی word
Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion pdf
تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق word
Recent advances in the monitoring, modelling and control of crystallization systems pdf
پیشرفت های اخیر در نظارت، مدلسازی و کنترل سیستم های کریستالیزاسیون word
Progress in zeolite synthesis promotes advanced applications pdf
پیشرفت در سنتز زئولیت، ابزار کاربردی پیشرفته را ارتقا می دهد word
Significance of gas-liquid interfaces for two-phase flows in micro-channels pdf
اهمیت سطح مشترک گاز-مایع برای جریان های دو فازی در میکرو کانال ها word
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review pdf
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری word
Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors pdf
مطالعه تجربی انتقال جرم در سیستم های میکروقطره مایع یونی /آب با استفاده از روش میکرو LIF word
Biocomposite scaffolds containing chitosan/alginate/nano-silica for bone tissue engineering pdf
داربست های کامپوزیتی زیستی حاوی کیتوسان/آلژینات/نانوسیلیکا برای مهندسی بافت استخوان word
Linear and non-linear flow behavior of welan gum solutions pdf
رفتار خطی و غیر خطی محلول‌های صمغ ژلان در زمان جاری شدن word
CFD modelling of flow mal-distribution in an industrial ammonia oxidation reactor: A case study pdf
مدلسازی CFD سوء توزیع جریان در یک راکتور صنعتی اکسیداسیون آمونیاک: یک مطالعه موردی word
Nanoparticle Diffusion in Methycellulose Thermoreversible Association Polymer pdf
نفوذ نانو ذرات در تجمع پلیمر برگشت پذیر گرمایی متیل سلولز word
Organic template-free synthesis of ZSM-5/ZSM-11 co-crystalline zeolite pdf
سنتز آلی بدون قالب زئولیت کمک بلورین ZSM-5/ZSM-11 word
Modelling and dynamic optimization of thermal cracking of propane for ethylene manufacturing pdf
مدلسازی و بهینه سازی پویا کراکینگ حرارتی پروپان برای تولید اتیلن word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید