مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 1)

Convection heat transfer from tube banks in crossflow: Analytical approach pdf
انتقال گرمایی به روش همرفتی از مجموعه ی لوله ها در جریان سیالات عمودی: روش آنالیزی word
پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک word
THERMAL ANALYSIS OF HEAT PIPE USING TAGUCHI METHOD pdf
آنالیزحرارتی لوله گرمایی با استفاده از روش تاگوچی word
Nanoparticle Diffusion in Methycellulose Thermoreversible Association Polymer pdf
نفوذ نانو ذرات در تجمع پلیمر برگشت پذیر گرمایی متیل سلولز word
Natural convection of power law fluids in inclined cavities pdf
انتقال جابجایی طبیعی سیالات پاور لاو در حفره های شیبدار word
Mechanical and Thermal Properties of the Plasticized PVC-ESBO pdf
خواص مکانیکی و حرارتی pvc-EBSO انعطاف پذیر word
Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors pdf
CFD modelling of flow mal-distribution in an industrial ammonia oxidation reactor: A case study pdf
مدلسازی CFD سوء توزیع جریان در یک راکتور صنعتی اکسیداسیون آمونیاک: یک مطالعه موردی word
An overview of the modification methods of activated carbon for its water treatment applications pdf
مروری بر روش های اصلاح کربن فعال برای کاربردهای تصفیه آب word
Influence of viscosity ratio on the morphology of PVC/PE blends pdf
اثر نسبت گرانروی در مورفولوژی مخلوط PVC/PE word
Silica-supported metallocene for ethylene polymerization pdf
متالوسن بر پايه سيليکا در بسپارش اتيلن word
Chocolate yield stress as measured by oscillatory rheology pdf
اندازه گيري تنش تسليم شکلات با استفاده از رئولوژي نوساني word
Migration of Stearic Acid Additive on Polymer Polyvinyl Chloride pdf
مهاجرت افزودنی استئاریک اسید در پلیمر پلی وینیل کلراید(pvc) word
New lubricants offer higher effi ciency in PVC extrusion pdf
روان کننده جدید عملکرد بالایی در اکستروژن pvc ارائه می دهد word
Heavy metal adsorption by modified oak sawdust: Thermodynamics and kinetics pdf
جذب سطحی فلزات سنگین توسط خاک اره بلوط اصلاح شده: ترمودینامیک و سینتیک word
Reliability-based assessment of polyethylene pipe creep lifetime pdf
ارزیابی مبتنی بر اعتبارپذیری طول عمر خزش لوله پلی اتیلنی word
The in vitro antioxidant activity of different types of palm dates (Phoenix dactylifera) syrups pdf
فعالیت آنتی اکسیدانی آزمایشگاهی انواع مختلف شربت های خرما (Phoenix dactylifera) word
Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review pdf
جذب سطحی فلز سنگین بر روی ضایعات پایه کشاورزی: مرور word
جداسازی آسفالتین و نفت روغنی از نفت پسماند توسط آسفالتین زدایی فوق بحرانی word
REVAMP OF NAPHTHA HYDROTREATING PROCESS IN AN IRANIAN REFINERY pdf
تغییر در فرآیند هیدروژن دار کردن بنزین( نفتا) در یکی از پالایشگاه های ایران word
State of Polyphenols in the Drying Process of Fruits and Vegetables pdf
وضعيت پلي فنول ها در فرايند خشک کردن ميوه ها و سبزيجات word
Organic template-free synthesis of ZSM-5/ZSM-11 co-crystalline zeolite pdf
سنتز آلی بدون قالب زئولیت کمک بلورین ZSM-5/ZSM-11 word
Lifetime prediction of a blue PE100 water pipe pdf
پیش بینی طول عمر یک لوله آب PE100 آبی رنگ word
PREDICTION OF THE DENSITIES OF WESTERN CANADIAN HEAVY OILS AND THEIR SARA FRACTIONS FROM THE CUBIC EQUATIONS OF STATE pdf
تخمین دانسیته نفت های سنگین کانادای غربی و کسر SARA آن ها با استفاده از معادلات حالت مرتبه سوم word
Mass transfer from a bubble in a vertical pipe pdf
انتقال جرم از یک حباب درون لوله ای عمودی word
Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation pdf
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید