مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 1)

Self-healing at the nanoscale pdf
خود ترمیمی در مقیاس نانو word
Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion pdf
تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق word
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review pdf
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری word
Recent advances in the monitoring, modelling and control of crystallization systems pdf
پیشرفت های اخیر در نظارت، مدلسازی و کنترل سیستم های کریستالیزاسیون word
Heat and mass transfer in fixed bed drying of non-deformable porous particles pdf
انتقال حرارت و جرم در خشک شدن بستر ثابت ذرات متخلخل تغییرشکل ناپذیر word
Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach pdf
مدلسازی و تبیین مشخصات یک واحد نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از رویکرد آماری word
Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors pdf
Advanced carbon aerogels for energy applications pdf
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی word
Linear and non-linear flow behavior of welan gum solutions pdf
رفتار خطی و غیر خطی محلول‌های صمغ ژلان در زمان جاری شدن word
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
The Effect of Nanoparticles on the Mass Transfer in Liquid–Liquid Extraction pdf
اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع مایع word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word
Mass transfer between bubbles and seawater pdf
انتقال جرم بین حباب و آب دریا word
Effect of plasticizer and surface topography on the cleanability of plasticized PVC materials pdf
اثر نرم‌کننده‌ها و توپوگرافی سطحی بر روی قابلیت پاک‌سازی PVC word
The Cellulose Nanofibers for Optoelectronic Conversion and Energy Storage pdf
نانوفیبرهای سلولزی برای تبدیل اپتو الکترونیک و ذخیره انرژی word
Progress in zeolite synthesis promotes advanced applications pdf
پیشرفت در سنتز زئولیت، ابزار کاربردی پیشرفته را ارتقا می دهد word
A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes pdf
آنالیز کیفی نقایص اولیه موجود در فاضلاب U-PVC که در سایر لوله های سخت مشاهده نمی شود word
New lubricants offer higher effi ciency in PVC extrusion pdf
روان کننده جدید عملکرد بالایی در اکستروژن pvc ارائه می دهد word
Toward enhanced hydrogen production in a catalytic naphtha reforming process pdf
به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا word
Mass or heat transfer from spheroidal gas bubbles rising through a stationary liquid pdf
انتقال جرم یا حرارت از حباب های گازی شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن word
Organic template-free synthesis of ZSM-5/ZSM-11 co-crystalline zeolite pdf
سنتز آلی بدون قالب زئولیت کمک بلورین ZSM-5/ZSM-11 word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید