مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 7)

Entrepreneurial environment at regional level: the case of Polish path towards sustainable socio-economic development pdf
محیط کارآفرینانه در سطح منطقه ای : مسیری روشن به سمت توسعه اقتصادی اجتماعی پایدار لهستان word
Energy demand in production systems: A Queuing Theory perspective pdf
تقاضای انرژی در سیستم‌های تولیدی: چشم اندازی از تئوری صف‌بندی word
A method for group decision-making based on determining weights of decision makers using TOPSIS pdf
روشی برای تصمیم گیری گروهی مبتنی بر تعیین وزن های تصمیم گیران با استفاده از TOPSIS word
The Use of Statistical Quality Control Tools to Quality Improving in the Furniture Business pdf
استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت آماری برای بهبود کیفیت کسب‌وکارهای مبلمان word
A multi-objective production scheduling case study solved by simulated annealing pdf
Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future pdf
لجستیک معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته: یک مرور جامع برای کشف آینده word
Lean Manufacturing Towards Sustainability A Grey Relational Framework pdf
تولید ناب به سمت پایداری: یک چارچوب رابطه ای خاکستری word
Sensitivity analysis on the priority of the objective functions in lexicographic multiple objective linear programs pdf
تحلیل حساسیت بر روی اولویت توابع هدف در برنامه‌های خطی چندهدفه مبتنی بر لکسیکو گرافی word
Multi-Criteria Model in Teaching Assessment pdf
مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی word
Data management in maintenance outsourcing pdf
مدیریت داده‌ها در فرآیند برون‌ سپاری فعالیت‌های نگهداری word
FACTORS INFLUENCING PARTNER SELECTION IN STRATEGIC ALLIANCES: THE MODERATING ROLE OF ALLIANCE CONTEXT pdf
عوامل تأثیرگذار در انتخاب شریک در همکاری های استراتژیک: نقش تعدیل کننده مفهوم همکاری word
Balanced Scorecard as an issue taught in the field of Industrial Engineering pdf
كارت امتیازی متوازن به عنوان مساله ای كه در زمینه مهندسی صنایع مطرح می شود word
Nonmimetic Knowledge and Innovation Performance: Empirical Evidence from Developing Countries pdf
دانش غیر تقلیدی و عملکرد نوآورانه: شواهد تجربی از کشورهای درحال‌توسعه word
Synergies between supply chain management and quality management: emerging implications pdf
Multi-criteria decision making with overlapping criteria pdf
تصمیم گیری چند معیاره با معیارهای همپوشانی word
A fuzzy linguistic computing approach to supplier evaluation pdf
یک رویکرد محاسبه کننده‌ی فازی زبانی در ارزیابی تأمین کننده word
A hierarchical location-allocation model with travel based on expected referral distances pdf
یک مدل سلسله مراتبی مکان یابی- تخصیص با سفر بر اساس فواصل مراجعه مورد انتظار word
A multi-criteria data envelopment analysis model for measuring the productive efficiency of hospitals pdf
ارائه یک مدل تحلیل پوشش داده چندمعیاری بمنظور اندازه گیری میزان سودمندی بیمارستان ها word
A Comparison Analysis between ERP and EAI pdf
تحلیل مقایسه‌ای ERP و EAI word
Five types of organizational strategy pdf
پنج نوع استراتژی سازمانی word
Innovative costing system framework in industrial product-service system environment pdf
چارچوب سیستم هزینه یابی نو آورانه در سیستم صنایع خدماتی-تولیدی word
Selecting risk response strategies considering project risk interdependence pdf
انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی های متقابل ریسک پروژه word
An infeasibility certificate for nonlinear programming based on Pareto criticality condition pdf
یک دلیل امکان ناپذیری برای برنامه ریزی خطی بر اساس شرایط بحرانی پاره تو word
Cloud Service Selection Using Multicriteria Decision Analysis pdf
انتخاب سرویس ابری با استفاده از تجزیه‌ و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره word
Entropy on intuitionistic fuzzy soft sets and on interval-valued fuzzy soft sets pdf
انتروپي مجموعه‌هاي نرم فازي شهودي و مجموعه‌هاي نرم فازي فاصله ارزش‌گذاري شده word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید