مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 9)

Methodologies for predicting natural frequency variation of a suspension bridge pdf
روش های تعیین و پیش بینی تغییرات فرکانس طبیعی پل معلق word
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States pdf
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی word
Structural damage detection based on imperfect static responses by means of pattern search algorithm pdf
تشخیص آسیب ساختاری مبتنی بر پاسخ های استاتیکی ناکامل با استفاده از الگوریتم جستجوی الگو word
Prediction of FRP debonding using the global-energy-balance approach pdf
پیش بینی جداشدگی FRP با استفاده از رویکرد تعادل انرژی کلی word
Durable concrete pavements: The reconstruction of runway head 36R of Milano Linate International Airport pdf
روکش های بتنی با دوام: بازسازی بخش اصلی باند 36R فرودگاه بین‌المللی میلانو لینات word
MULTI CRITERIA CLASSIFICATION FOR SPARE PARTS INVENTORY pdf
طبقه بندی چند معیاره برای موجودی قطعات یدکی word
Characterisation of cotton fibre-reinforced geopolymer composites pdf
مشخصه یابی کامپوزیت های ژئوپلیمری تقویت شده با فیبرهای کتان word
A hybrid swarm intelligence based particle-bee algorithm for construction site layout optimization pdf
Parametric Studies on the Behavior of Reinforced Soil Retaining Walls under Earthquake Loading pdf
مطالعات پارامتریک بر روی رفتار دیوارهای حائل خاکی مسلح تحت بارگذاری زلزله word
The stability of gabion walls for earth retaining structures pdf
پایداری دیوارهای گابیونی برای سازه های نگهدارنده زمین word
Increasing Engineers’ Role in Construction Safety: Opportunities and Barriers pdf
افزایش نقش مهندسین در ایمنی ساختمان سازی : فرصت ها و موانع word
Effect of Highway Geometric Characteristics on Capacity Loss pdf
تأثیر مشخصات هندسی بزرگراه بر روی افت ظرفیت word
Extracting the bridge frequencies indirectly from a passing vehicle: Parametric study pdf
استخراج فرکانس های پل به صورت غیرمستقیم هنگام عبور وسایل نقلیه : مطالعه پارامتریک word
Fire safety assessment of super tall buildings: A case study on Shanghai Tower pdf
ارزیابی ایمنی در برابر آتش سوزی در ساختمان های خیلی بلند: تحقیق و بررسی برج شانگهای word
مقايسه روش‌هاي ارتعاش تصادفي براي تحليل تحريك لرزه‌اي پل‌هاي دهانه بلند با چند تكيه گاه word
On the Effect of Triaxial State of Stress on Ductility Using Nonlinear CDM Model pdf
درباره اثر حالت سه محوره تنش بر روی شکل پذیری با استفاده از مدل غیر خطی CDM word
Construction scheduling using Genetic Algorithm based on Building Information Model pdf
زمان بندی ساخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک برمبنای مدل اطلاعات ساختمان word
Assessment of pipeline stability in the Gulf of Mexico during hurricanes using dynamic analysis pdf
ارزیابی پایداری خط لوله در خلیج مکزیک در طوفان ها با استفاده از تحلیل دینامیکی word
Improving urban wastewater management through an auction-based management of discharges pdf
بهبود مدیریت فاضلاب شهری از طریق مدیریت مبتنی بر مزایده تخلیه ها word
ON THE APPLICABILITY OF PUSHOVER ANALYSIS FOR SEISMIC EVALUATION OF MEDIUM- AND HIGH-RISE BUILDINGS pdf
راجع به کاربرد تحلیل پوش آور در ارزیابی لرزه ای ساختمان های با ارتفاع متوسط و بلند word
Current Trends in Construction Site Layout Planning pdf
مطالعات اخیر در زمینه طراحی چیدمان کارگاهی word
Fire Safety Design for Tall Buildings pdf
طراحی ایمن در برابر آتش سوزی برای ساختمان های بلند word
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA pdf
سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات زمینی به عنوان ابزارهایی برای توسعه پایدار توسط آمایش سرزمین یکپارچه درچین word
Influence of stress path on tunnel excavation response – Numerical tool selection and modeling strategy pdf
اثر مسیر تنش بر انتخاب ابزار عددی-پاسخ حفر تونل و استراتژی مدل سازی word
Progressive failure analysis of shallow foundations on soils with strain-softening behaviour pdf
تحلیل فروریزش پیش رونده شالوده های سطحی بر روی خاک های با رفتار نرم شوندگی کرنشی word
Treatment of Soft Soil with Nano-Magnesium Oxide pdf
عمل آوری از اکسید نانو منزیم در خاک نرم word
خصوصیات غیر خطی میدان های موج تولید شده توسط نوسان ساز و کاربردشان در آشکارسازی هیدروکربن word
SEISMIC RESPONSE OF VERTICALLY IRREGULAR STRUCTURES pdf
پاسخ لرزه ای سازه های دارای در هم ریختگی عمودی word
Flexural modelling of steel fibre-reinforced concrete beams with and without steel bars pdf
مدل سازی خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با الیاف فولادی با و بدون آرماتورهای فولادی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید