مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 8)

Experimental verification of an active mass driver system on a five-storey model using a fuzzy controller pdf
اعتبارسنجی تجربی یک سیستم محرک جرمی فعال بر روی یک مدل 5 طبقه با استفاده از یک کنترلر فازی word
Influence of damping systems on building structures subject to seismic effects pdf
تاثیر سیستم های میرایی بر روی سازه های ساختمانی تحت اثرات لرزه ای word
Risk-Targeted versus Current Seismic Design Maps for the Conterminous United States pdf
نقشه های طراحی لرزه ای ریسک محور در برابر نقشه های طراحی لرزه ای کنونی برای نقاط مرزی ایالات متحده word
Neural network model incorporating a genetic algorithm in estimating construction costs pdf
[کاربرد] مدل شبکه عصبی با یک الگوریتم ژنتیک در تخمین هزینه های ساخت word
Light Steel-frame Walls: Thermal Insulation Performances and Thermal Bridges pdf
دیوارهای قاب فولادی سبک: عملکردها و پلهای حرارتی عایق سازی حرارتی word
Adaptive algorithm for large scale dtm interpolation from lidar data for forestry applications in steep forested terrain pdf
الگوریتم تطبیقی برای درونیابی DTM بزرگ مقیاس از داده¬های LiDAR برای کاربردهای جنگلداری در نواحی جنگلی پرشیب word
BURIED PIPELINES SUBJECTED TO GROUND DEFORMATION CAUSED BY LANDSLIDE TRIGGERING pdf
بررسی پاسخ لوله های مدفون تحت اثر شکل های زمین ناشی از تحریک زمین لغزش ها word
Damage prediction in RC columns under low-cyclic loading using AE monitoring technique pdf
پیش بینی آسیب دیدگی ستون های بتنی مسلح (RC) تحت بارگذاری کم چرخه به روش مانیتورینگ AE word
Estimating optimum parameters of tuned mass dampers using harmony search pdf
تخمین پارامتر های بهینه میراگر جرمی تنظیم شده با استفاده از جستجوی هارمونی word
Hybrid Models of Neural Networks and Genetic Algorithms for Predicting Preliminary Cost Estimates pdf
مدل های ترکیبی شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی تخمین های اولیه از هزینه word
2D numerical investigation of segmental tunnel lining behavior pdf
بررسي عددي دو بعدي رفتار پوشش سگمنتی تونل word
STRUCTURAL OPTIMIZATION USING BIG BANG-BIG CRUNCH ALGORITHM: A REVIEW pdf
مروری بر بهینه سازی سازه ای با استفاده از الگوریتم بیگ بنگ – بیگ کرانچ word
The effects of changes in the traffic scene during overtaking pdf
اثر تغییرات در صحنه ترافیکی حین سبقت word
Liquefaction Resistance of a Granular Soil Containing Some Admixtures of Fines pdf
مقاومت روانگرایی یک ماسه دانه ای حاوی مقداری افزودنی های ریزدانه word
Basic set of experiments for determination of mechanical properties of sand pdf
سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه word
The time dimension in site layout planning pdf
بعد زمان در طراحی جانمایی کارگاه ساختمانی word
Uncertainty and Sensitivity Analysis of Reinforced Concrete Frame Structures Subjected to Column Loss pdf
تحلیل عدم قطعیت و حساسیت سازه های با قاب بتن مسلح در هنگام حذف ستون word
CYCLIC BEHAVIOR OF COLD-FORMED STEEL FRAMES WITH STRAP BRACING pdf
رفتار چرخه ای قاب های فولادی سرد نورد شده با بادبند تسمه ای word
Growth of truck traffic volume for mechanistic-empirical pavement design pdf
رشـد حجـم ترافیـک کامیـونـی بـرای طـراحـی مکـانیستیـک-تجـربـی روســازی word
هماهنگی منحنی های افقی و قوس قائم در جاده های روستایی دولاینه: مطالعه شبیه¬ساز رانندگی word
Safety evaluation of signalized intersections with left-turn waiting area in China pdf
ارزیابی ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه انتظار گردش به چپ در چین word
پهنه بندی قابلیت سیل خیزی با استفاده از نسبت فراوانی و مدلهای شواهد وزنی در استان گلستان، ایران word
Flash Flood Hazard Mapping Using Satellite Images and GIS Tools: A case study of Najran City, Kingdom of Saudi Arabia pdf
پهنه بندی خطر تند سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ابزارGIS : مطالعه موردی در شهر نجران عربستان سعودی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید