مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 8)

Progressive collapse analysis of steel truss bridges and evaluation of ductility pdf
تحلیل فرو پاشی رونده پلهای با خرپای فولادی و ارزیابی شکل پذیری word
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States pdf
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی word
Analytical Performance Simulation of Special Concentrically Braced Frames pdf
شبیه سازی عملکرد تحلیلی قاب های مهاربندی متحدالمرکز ویژه word
FINITE ELEMENT ANALYSIS OF PRESTRESSED CONCRETE BEAMS pdf
عنوان مقاله : تحلیل تیرهای بتنی پیش تنیده به روش اجزای محدود word
Load versus Settlement of Claybed stabilized with Stone & Reinforced Stone Columns pdf
بار- نشست بستر رسی تثبیت شده با ستون های سنگی و سنگی مسلح word
Shielding and strength tests of silica fume concrete pdf
بررسی خواص حفاظتی و مقاومتی بتن حاوی میکرو سیلیس word
Understanding time delay disputes in construction contracts pdf
شناخت مباحث تاخیر زمانی در پیمان های ساختمانی word
Durable concrete pavements: The reconstruction of runway head 36R of Milano Linate International Airport pdf
روکش های بتنی با دوام: بازسازی بخش اصلی باند 36R فرودگاه بین‌المللی میلانو لینات word
DURABILITY STUDIES ON METAKAOLIN BASED GLASS FIBRE REINFORCED HIGH-PERFORMANCE-CONCRETE pdf
مطالعات دوام و ماندگاری بتن مقاوم تقویت شده با فیبر شیشه ای و حاوی متاکائولین word
Seismic Active Earth Pressure on the Back of Battered Retaining Wall Supporting Inclined Backfill pdf
فشار خاک فعال لرزه ای بر روی پشت دیوار حائل شیبدار نگهدارنده خاکریز شیبدار word
Methodologies for predicting natural frequency variation of a suspension bridge pdf
روش های تعیین و پیش بینی تغییرات فرکانس طبیعی پل معلق word
Comparison of rutting resistance of unmodified and SBS-modified Superpave mixtures by accelerated pavement testing pdf
مقایسه ی مقاومت شیاری مخلوط های سوپرپیو اصلاح نشده و اصلاح شده با SBS با آزمون تسریع شده ی روسازی word
ISST : In-Situ Shear Test for Soil Investigations pdf
ISST: آزمایش برش برجا برای شناسایی خاک word
Construction of geogrid encased stone columns: A new proposal based on laboratory testing pdf
ساخت ستون های سنگی پوشانده شده با ژئو گرید: پیشنهاد جدیدی برمبنای تست آزمایشگاهی word
Hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles pdf
سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب word
مقايسه روش‌هاي ارتعاش تصادفي براي تحليل تحريك لرزه‌اي پل‌هاي دهانه بلند با چند تكيه گاه word
Improving urban wastewater management through an auction-based management of discharges pdf
بهبود مدیریت فاضلاب شهری از طریق مدیریت مبتنی بر مزایده تخلیه ها word
Fire safety assessment of super tall buildings: A case study on Shanghai Tower pdf
ارزیابی ایمنی در برابر آتش سوزی در ساختمان های خیلی بلند: تحقیق و بررسی برج شانگهای word
Improvement of granular soils by low pressure grouting pdf
بهبود رفتار خاک های دانه ای بوسیله تزریق کم فشار word
Extracting the bridge frequencies indirectly from a passing vehicle: Parametric study pdf
استخراج فرکانس های پل به صورت غیرمستقیم هنگام عبور وسایل نقلیه : مطالعه پارامتریک word
End and base plate joints with corner bolts for rectangular tubular member pdf
اتصالات انتهایی و صفحه زیر ستون با بولت های گوشه برای عضو لوله ای مستطیلی word
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA pdf
سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات زمینی به عنوان ابزارهایی برای توسعه پایدار توسط آمایش سرزمین یکپارچه درچین word
PERFOMENCE OF REINFORCED CONCERETE FRAMES BY VISCUSE DAMPERS pdf
عملکرد فریم های بتن آرمه با میراگرهای ویسکوز word
Parametric Studies on the Behavior of Reinforced Soil Retaining Walls under Earthquake Loading pdf
مطالعات پارامتریک بر روی رفتار دیوارهای حائل خاکی مسلح تحت بارگذاری زلزله word
simple displacement control technique for pushover analyses pdf
تکنیک کنترل تغییرمکان ساده ای برای تحلیل پوش آور word
نشست زمین در حین حفر تونل در محیط افت سطح آب های زیرزمینی- عوامل موثر word
Hysteretic Behavior of Steel Column Strengthened With CFRP in Thermal Environment pdf
رفتار هیستریتیک ستون فولادی مقاوم شده توسط CFRP در محیط گرمایی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید