مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 9)

تاثیر هیدروکسید منیزیم بر خواص مقاومت در برابر شعله در رزین پلی استر غیراشباع word
Construction of a generalized psychrometric chart for different pressures pdf
تهیه‌ی یک نمودار سایکرومتریکِ تعمیم‌یافته برای فشارهای مختلف word
On the simulation of the flow around a circular cylinder at Re = 140, 000 pdf
شبیه سازی جریان در اطراف سیلندر دایروی در Re=140،000 word
Adaptive neuro-fuzzy fusion of sensor data pdf
ترکیب عصبی-فازی تطبیقی داده‌های حسگر word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word
Application of Digital Image Correlation technique to Erichsen Cupping Test pdf
استفاده از روش همبستگی تصویر دیجیتال در آزمون کشش فنجانی اریکسون word
Finite element Simulation studies of AISI 304 for deep drawing at various temperatures pdf
شبیه سازی اجزاء محدود کشش عمیق AISI 304 در دماهای مختلف word
Thermo-mechanical characterization of banana particulate reinforced PVC composite as piping material pdf
خصوصیات حرارتی مکانیکی کامپوزیت pvc تقویت شده با ذرات موز به عنوان مواد لوله کشی word
Risk prioritization in failure mode and effects analysis under uncertainty pdf
اولویت‌بندی ریسک با استفاده از تجزیه‌وتحلیل خطا و اثرات آن در شرایط عدم قطعیت word
Effect of different turbulence models on combustion and emission characteristics of hydrogen/air flames pdf
اثر مدل‌های مختلف آشفتگی بر ویژگی های احتراق و انتشار شعله های هیدروژن و هوا word
تاثیر سختی پرتابه بر روی تغییر شکل و رفتار شکست در آزمایش ضربه تیلور word
Significance of gas-liquid interfaces for two-phase flows in micro-channels pdf
اهمیت سطح مشترک گاز-مایع برای جریان های دو فازی در میکرو کانال ها word
CFD simulation of gas-jet wiping process pdf
شبیه سازی CFD فرآیند پاکسازی جت گاز word
جریان لغزشی نقطه سکون: حل دقیق معادلات ناویر- استوکس word
Similarity stagnation point solutions of the Navier–Stokes equations – review and extension pdf
مرور و تعمیمی بر حل تشابهی نقطه سکون برای معادلات ناویر- استوکس word
INTERMEDIATE BALLISTICS UNSTEADY SABOT SEPARATION: FIRST COMPUTATIONS AND VALIDATIONS pdf
جدایش سابوت ناپایدار بالستیک میانی: محاسبات اولیه و اعتبار سنجی word
Effects of friction model on forging process of Ti-6Al-4V turbine blade considering the influence of sliding velocity pdf
Determination of Residual Stresses Numerically Obtained in ASTM AH36 Steel Welded by TIG Process pdf
تعیین تنش های پسماند ایجاد شده در جوشکاری فولاد ASTM AH36 توسط پروسه ی TIG به صورت عددی word
Elastic and Viscoelastic Foundation Models pdf
مدل های فنداسیون الاستیک و ویسکوالاستیک word
Control of Wake Structure Behind a Square Cylinder by Magnetohydrodynamics pdf
کنترل ساختار جریان دنباله سیال پشت یک استوانه مربعی با مگنتوهیدرودینامیک word
Nonlocal buckling of double-nanoplate-systems under biaxial compression pdf
کمانش غیرموضعی سیستم های نانوصفحه ی دوتایی تحت‌فشار دومحوری word
Acoustic Emission as Analyzing Tool for Wear Mechanisms of Composite Materials pdf
انتشار امواج صوتی به عنوان یک ابزار تحلیل مکانیسم های خوردگی مواد کامپوزیتی word
Controlling chaos for automotive disc brake sgueal suppression pdf
کنترل آشوب در مهار صدای ترمز دیسکی اتومبیل word
Combustion of micron-sized particles of titanium and zirconium pdf
احتراق ذرات میکرونی تیتانیوم و زیرکونیوم word
Bifurcations and stability analysis for nonlinear oscillations of an airfoil pdf
تحلیل دوشاخگی و پایداری در ارتعاشات غیرخطی یک ایرفویل word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید