مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 9)

Weight optimisation of damage resistant composite panels with a posteriori cost evaluation pdf
بهينه سازي وزني پنل هاي كامپوزيتي مقاوم در برابر آسيب با ارزيابي استقرايي هزينه word
Forming limit diagrams of strain-rate-dependent sheet metals pdf
نمودارهای حد شکل دهی ورقه های فلزی وابسته به نرخ کرنش word
HTS Motors in Aircraft Propulsion: Design Considerations pdf
موتورهای HTS در پیشرانش هواپیما: ملاحظات مربوط به طراحی word
Crack paths in composite materials pdf
مسیر ترک در کامپوزیت ها word
Interactive Involute Gear Analysis and Tooth Profile Generation using Working Model 2D pdf
تجزیه و تحلیل چرخ دنده ی مارپیچی متقابل و رسم پروفیل دندانه با استفاده از WORKING MODEL 2D word
The partition of unity finite element method: Basic theory and applications pdf
روش تقسیم واحد المان محدود :نظریه ی پایه و کاربرد ها word
Acoustic Emission as Analyzing Tool for Wear Mechanisms of Composite Materials pdf
انتشار امواج صوتی به عنوان یک ابزار تحلیل مکانیسم های خوردگی مواد کامپوزیتی word
Computational Fluid Dynamics Approach for Modeling a Non-Newtonian Blood Flow in a Split and Recombine Micromixer pdf
Dynamic Stability of Blunt Atmospheric Entry Configurations pdf
پايداري ديناميكي شكلبندي پهن بازگشتي به اتمسفر word
An Analysis on Eddy Current Flowmeter – A Review pdf
تحلیلی بر فلومتر جریان مخالف ( بازبینی) word
CFD simulation of gas-jet wiping process pdf
شبیه سازی CFD فرآیند پاکسازی جت گاز word
Sintered Valve Seat Inserts - Microstructural Characterisation pdf
نشیمنگاه‌های سوپاپ سینتر شده- بررسی‌های ریزساختاری word
STABILITY PLATE WITH LONGITUDINAL CONSTRUCTIVE DISCONTINUITY pdf
ورقه پایدارکننده با ناپیوستگی های طولی و سازنده word
The Numerical Analysis of Radial Thrust and Axial Thrust in the Screw Centrifugal Pump pdf
تحلیل عددی فشار شعاعی و فشار محوری در پمپ سانتریفیوژی پیچشی word
A new generalized upper-bound solution for the ECAE process pdf
یک راه حل عمومی کران بالای جدید برای فرایند ECAE word
Equivalent Electrical Simulation of a High -Power Ultrasonic Piezoelectric Transducer by Using Finite Element Analysis pdf
تاثیر هیدروکسید منیزیم بر خواص مقاومت در برابر شعله در رزین پلی استر غیراشباع word
Analysis on Internal Solid-liquid Two-phase Flow in the Impellers of Sewage Pump pdf
تحلیل جریان دوفازی جامد-مایع داخلی در پره های پمپ فاضلاب word
Energy, exergy and environmental analysis of cold thermal energy storage (CTES) systems pdf
انرژی، اکسرژی و آنالیز محیطی سیستم های ذخیره انرژی حرارتی سرمایشی (CTES) word
An exergy application for analysis of buildings and HVAC systems pdf
اکسرژی برای تحلیل ساختمان ها و سیستم های HVAC word
Pulsatile non-Newtonian blood flow through a model of arterial stenosis pdf
جریان خون پرضربان غیر نیوتنی در یک مدل گرفتگی سرخرگی word
Solution to inverse heat conduction problems employing singular value decomposition and model-reduction pdf
راه حلی برای مسائل رسانایی گرمایی معکوس با استفاده از تجزیه مقادیر منفرد و کاهش مدل word
Convection heat transfer from tube banks in crossflow: Analytical approach pdf
انتقال گرمایی به روش همرفتی از مجموعه ی لوله ها در جریان سیالات عمودی: روش آنالیزی word
On the no-slip boundary conditions for squeeze flow of viscous fluids pdf
درباره شرایط مرزی بدون لغزش برای جریان تحت فشار سیالات ویسکوز word
Optimal Design and Simulation for a Bio-inspired Micromixer based on Blood Transport in Vessel pdf
طراحی و شبیه‌سازی بهینه برای یک میکرومیکسر زیستی بر اساس عمل انتقال خون در رگ word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید