مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 2)

A Parallel Eulerian Interface Tracking/Lagrangian Point Particle Multi-Scale Coupling Procedure pdf
روند جفت سازی چندمقیاسی ذره نقطه ای لاگرانژی/ردیابی فصل مشترک اویلری موازی word
Significance of gas-liquid interfaces for two-phase flows in micro-channels pdf
اهمیت سطح مشترک گاز-مایع برای جریان های دو فازی در میکرو کانال ها word
Tool-based nanofinishing and micromachining pdf
نانو پرداخت کاری و میکرو ماشین کاری مبتنی بر ابزار word
Bifurcations and stability analysis for nonlinear oscillations of an airfoil pdf
تحلیل دوشاخگی و پایداری در ارتعاشات غیرخطی یک ایرفویل word
CFD modeling of primary breakup during metal powder atomization pdf
مدلسازی CDF از تجزیه اولیه در طی اتمیزاسیون پودر فلز word
Combined cooling, heating and power systems: A survey pdf
سیستم های ترکیبی سرمایشی، گرمایشی و نیروگاهی word
Numerical Analysis of Welding Residual Stress Relaxation in High-Strength Multilayer Weldment Under Fatigue Loads pdf
A Study on Warm Hydroforming of Al and Mg Sheet Materials: Mechanism and Proper Temperature Conditions pdf
بررسی فرآیند هیدروفرمینگ ورق های آلومینیمی و منیزیمی: مکانیزم و شرایط دمایی مناسب word
Energetic and exergetic analyses of T56 turboprop engine pdf
تحلیل انرژی و اکسرژی موتور توربینی ملخ دار T56 word
MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid pdf
همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3 word
Nonlinear Stabilization of Bicycle Robot Steering Control System pdf
تثبیت غیر خطی سیستم کنترل فرمان ربات دوچرخه word
Survey of Blunt Body Dynamic Stability in Supersonic Flow pdf
بررسي پايداري ديناميكي بدنه پهن در جريان مافوق صوت word
PAST DEVELOPMENTS, CURRENT APPLICATIONS AND TRENDS IN THE CROSS WEDGE ROLLING PROCESS pdf
روند تکامل ، کاربردهای بالفعل و بالقوه فرآیند نورد به وسیله گوه های متقاطع word
Numerical simulation of ring rolling process for NI-BASE articles pdf
شبیه سازی عددی فرآیند نورد حلقه ای برای مواد نیکلی word
Automatic design of sheet metal forming processes by “un-forming pdf
طراحی اتوماتیک فرآیندهای شکل دهی ورق فلزی توسط "بی شکل کردن " word
THE REALITY OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL PRODUCTS pdf
تحقق ساخت محصولات با مواد مدرج تابعی word
Microstructure and thermal expansion behavior of spray-deposited Al–50Si pdf
میکروساختار و رفتار انبساط گرمایی Al-50Si رسوب داده شده بوسیله پاشش word
Numerical study of flows past airfoils with wavy surfaces pdf
مطالعه ی عددی جریان گذرنده از ایرفویل ها با سطوح مواج word
Detailed Numerical Simulations of the Primary Atomization of a Turbulent Liquid Jet in Crossflow pdf
شبیه سازی های عددی دقیق از اتمیزاسیون اولیه یک جت مایع آشفته در جریان های ضربدری word
On the direct aging of iron based superalloy hot rolled plates pdf
در مورد پیرسازی مستقیم ورق های نورد گرم شده سوپرآلیاژ پایه ی آهن word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید