مقالات ترجمه شده علوم تغذیه گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده علوم تغذیه گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم تغذیه گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Functional Meat Products: A Review
محصولات گوشت کاربردی: نقد و بررسی
Protective effect of the standardized green tea seed extract on UVB-induced skin photoaging in hairless mice
اثر حفاظتی عصاره ی چای سبز بر پیر پوستی القا شده با UVB در موش بی مو
Interferon-free regimens for the treatment of hepatitis C virus in liver transplant candidates or recipients
رژیم فاقد اینترفرون جهت درمان ویروس هپاتیت سی در متقاضیان پیوند کبد
Improving public health?: The role of antioxidant-rich fruit and vegetable beverages
بهبود سلامت عمومی ؟ نقش میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان
Whey-ing up the options e Yesterday, today and tomorrow
کاربردهای کشک - دیروز، امروز و فردا
Leisure-time physical activity and cardiometabolic risk among children and adolescents
فعالیت بدنی اوقات فراغت و ریسک قلبی در بین کودکان و نوجوانان
Novel approaches for selenium speciation in foodstuffs and biological specimens: A review
رویکرد های عالی برای گونه زایی سلنیم در مواد غذایی و نمونه های بیولوژیکی : بازنگری
Nutritional assessment and antioxidant analysis of 22 date palm (Phoenix dactylifera) varieties growing in Sultanate of Oman
ارزیابی تغذیه ای و آنالیز آنتی اکسیدانی 22 نوع خرما (Phoenix dactylifera) درحال رشد در عمان
Recommendations for the nutrition management of phenylalanine hydroxylase deficiency
توصیه هایی برای مدیریت تغذیه در افراد مبتلا به کمبود فنیل آلانین هیدروکسلاز
The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus
اثرات پیلاتس بر کنترل متابولیک و عملکرد فیزیکی در نوجوانان با دیابت ملیتوس نوع 1
گونه های lactobacillus plantarum به عنوان کشت هایی پروبیوتیک با عملکرد کاهنده ی کلسترول
Cholesterol-lowering probiotics: in vitro selection and in vivo testing of bifidobacteria
پروبیوتیک های کاهنده کلسترول: انتخاب برون تنی و آزمایش درون تنی بیفیدوباکتریا
Ghrelin Signalling on Food Reward: A Salient Link Between the Gut and the Mesolimbic System
سیگنالینگ گرلین روی پاداش غذا: یک رابط چشمگیر بین معده و سیستم متابولیک
Fast Foods and their Impact on Health
غذاهای آماده (فست فود ها) و تأثیر آنها بر سلامتی
Antioxidants in fruits and vegetables ± the millennium's health
بازنگری : آنتی اکسیدان ها در میوه ها و سبزیجات – بهداشت هزاره
Nutrition in Team Sports
تغذیه در ورزش های تیمی
Optimization of natural fermentative medium for selenium-enriched yeast by D-optimal mixture design
بهینه سازی محیط طبیعی تخمیری برای مخمر های غنی شده سلنیوم توسط طراحی مخلوط D مطلوب
Meat Products as Functional Foods: A Review
فرآورده های گوشتی به عنوان مواد غذایی کاربردی: نقد و بررسی
Identification of malnutrition risk factors in hospitalized patients
شناسایی ریسک فاکتورهای سوء تغذیه در بیماران بستری در بیمارستان

Skip Navigation Links