دانلود مقاله ترجمه شده وقوع همزمان تغییرات در عملکرد محصول سیب زمینی و اقلیم در شمال چین


چطور این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2009642 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,160,000 ریال
شناسه محصول :
2009642
سال انتشار:
2016
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
732 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

وقوع همزمان تغییرات در عملکرد محصول سیب زمینی و اقلیم در شمال چین

عنوان انگليسي

Coincidence of variation in potato yield and climate in northern China

نویسنده/ناشر/نام مجله

Science of the Total Environment

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 23 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

شناخت اثرات تغییر اقلیم بر محصولات به لحاظ امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف ما بررسی هم رویدادی تغییرات محصول و متغیر آب و هوا برای سیب زمینی در شمال چین با استفاده از پایگاه های داده بلندمدت می باشد. متغیرهای اقلیمی روزانه که از 607 ایستگاه هواشناسی از سال 1961 تا 2014 بدست آمدند، داده های تجربی میدانی کامل برای دوره 1982 تا 2012 در شمال چین و مدل آماری خطی چندمتغیره در این مطالعه بکار گرفته شدند. بخصوص، روش اولین اختلاف برای مشخص کردن نقش تغییر اقلیم در محصول سیب زمینی مورد استفاده قرار گرفت. ما نتیجه گرفتیم که درطول دوره رشد سیب زمینی، میانگین روزانه، حداکثر و حداقل دما در شمال چین از سال 1961 تا 2014 بطور قابل توجهی و به میزان بترتیب °C 23/0در هر دهه، °C 20 /0 در هر دهه و 36°C /0 در هر دهه افزایش یافته است. با این حال، میانگین تابش کل، کل بارش سالانه و تبخیر و تعرق بالقوه از آوریل تا سپتامبر همگی روند نزولی داشته اند، اما تغییر در تبخیر و تعرق (9/99- میلی متر در هر دهه) بیش از تغییرات در بارش (2/65- میلی متر در هر دهه) بود. عوامل اقلیمی مهمی که محصول سیب زمینی را در شمال چین در طول 30 سال گذشته در مقیاس منطقه ای محدود می نمایند عبارتند از بازه دمای روزانه، بارش، تابش و ET0. محصول سیب زمینی در شمال چین، نسبت به تغییر بازه دمای روزانه و پس از آن تابش، بارش و تبخیر و تعرق محصول مرجع (ET0) بیشترین حساسیت را دارد، بخصوصزمانی که بازه دمای روزانه °C1 کاهش یابد، محصول سیب زمینی kg.ha-1 543/9 افزایش می یابد. وقتی تابش کل به میزان MJ.m2 1 کاهش یابد، محصول سیب زمینی 1kg.ha- 63/8 افزایش می یابد. وقتی 0ET به میزان mm 1 کاهش یابد، محصول سیب زمینی به میزان kg.ha-1 62/7افزایش می یابد. وقتی بارش به میزان mm 1 افزایش یابد، محصول سیب زمینی به میزان kg.ha-1 62/9 افزایش می یابد. یک مدل رگرسیونی که اثرات ترکیبی متغیرهای مختلف اقلیمی را بر محصول سیب زمینی در شمال چین شرح می دهد، ایجاد شد.

1-مقدمه

تغییر اقلیم به امری گریزناپذیر همراه با اثر ترکیبی نوسانات طبیعی اقلیم و رفتار بشر تبدیل شده است (پیائو و همکاران، 2010). اولین گروه کاری از پنجمین گزارش ارزیابی IPCC مجدداً اقرار می نمایند که جهان بی شک درحال گرم شدن است، و میانگین دمای سطح زمین از اواخر دهه 1800 به میزان تقریباً °C 0/8 افزایش یافته است (IPCC، در دست چاپ). علاوه بر این، از دهه 1980، هر دهه گرمتر از دهه قبلی بوده است (IPCC، در دست چاپ).....

 

 

تغییر اقلیم اثر بلندمدت محصول سیب زمینی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Understanding the effects of climate change on crops is vital for food security. We aimed to characterise the coincidence of yield variations with weather variable for potato in northern China using long-term datasets. Daily climate variables obtained from 607 meteorological stations from 1961 to 2014, detailed field experimental data for the period of 1982 to 2012 in northern China, and multivariate linear statistical model were used in this study. In particular, the first difference method was used to disentangle the contributions of climate change to potato yield. We concluded that during the potato growing, the average daily, maximum and minimum temperatures significantly increased by 0.23 °C per decade, 0.20 °C per decade and 0.36 °C per decade from 1961 to 2014 in northern China, respectively. However, average total radiation, total annual precipitation and potential evapotranspiration from April to September all exhibited downward trends, but the variation of evapotranspiration (-9.99 mm per decade) was greater than that of precipitation (−2.65 mm per decade). The key climatic factors limiting potato yields in northern China over the past 30years at a regional scale were diurnal temperature range,precipitation, radiation and ET0. The potato yield in northern China was the most sensitive to variation of the diurnal temperature range followed by radiation, precipitation and reference crop evapotranspiration (ET0). Specifically, when the diurnal temperature range decreased 1 °C, the potato yield increased 543.9 kg·ha−1. When the total radiation decreased 1 MJ·m2, the potato yield increased 63.8 kg·ha−1. When the ET0 decreased 1 mm, the potato yield increased 62.7 kg·ha−1. When the precipitation increased 1 mm, the potato yield increased 62.9 kg·ha−1. A regression model describing the combined effects of different climate variables on potato yield in northern China was established.

Keywords: Climate change Long-term effect Potato yield
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید