مقالات ترجمه شده معماری (صفحه 1)

Simulating the thermal and daylight performances of a folded porous double façade for an office building in Cairo pdf
DEMOCRATIC DRAWING Techniques for Participatory Design pdf
ترسیم دموکراتیک، فنونی برای طراحی مشارکتی word
Sustainability Concepts in the Design of High-Rise buildings: the case of Diagrid Systems pdf
مفاهیم توسعه پایدار در طراحی ساختمان های بلند: مورد سیستم های شبکه مورب word
DIAGRIDS, THE NEW STABLITY SYSTEM: COMBINING ARCHITECTURE WITH ENGINEERING pdf
شبکه مورب ها، سیستم پایدار نوین: ترکیب معماری با مهندسی word
DIAGRID STRUCTURAL SYSTEMS FOR TALL BUILDINGS: CHARACTERISTICS AND METHODOLOGY FOR PRELIMINARY DESIGN pdf
سیستم های ساختاری شبکه مورب برای ساختمان های بلند: مشخصه ها و روش شناسی طراحی مقدماتی word
Diagrid Structures: Innovation and Detailing pdf
سازه های شبکه مورب: ابداع و جزئیات بندی word
Energy efficient design strategies in the hot dry area of Turkey pdf
استراتژی های طراحی انرژی کارآمد در منطقه گرم و خشک ترکیه word
Energy-efficient Tall buildings design strategies: A holistic approach pdf
راهبرد طراحی ساختمان های بلند با راندمان انرژی بالا: یک رویکرد جامع word
Assessing the thermal performance of temporary shelters pdf
ارزیابی عملکرد حرارتی سرپناه های (پناهگاه های) موقتی word
Capacity Building through Design Innovation with Vegetable Fibres for Temporary Shelters pdf
ظرفیت سازی از طریق نوآوری طراحی با الیاف (فیبرهای) گیاهی برای سرپناه های موقتی word
Photogrammetric reconstruction of the my son “G1” temple in vietnam pdf
بازسازی و مرمت فتوگرامتری معبد مای سون "G1" در ویتنام word
Optimal design of Schwedler and ribbed domes via hybrid Big BangBig Crunch algorithm pdf
طراحی بهینه گنبدهای اشودلر و دنده ای بوسیله الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ – بیگ کرانچ word
Implementing Bioclimatic Design in Sustainable Architectural Practice pdf
اجرای طرح زیست اقلیم در عملیات معماری پایدار word
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors pdf
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان word
Public Health—Urban Landscaping Relationship and user's Perceptions pdf
سلامت عمومی- ارتباط منظر شهری و احساسات بشر word
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE pdf
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار word
Numerical analysis on the thermal environment of an old city district during urban renewal pdf
آنالیز عددی محیط گرمایی یک ناحیه قدیمی شهر در طی نوسازی شهری word
VISUAL PREFERENCES IN URBAN SIGNSCAPES pdf
ترجیحات بصری در نمای تابلو های شهری word
An Applied Mereology of the City: Unifying Science and Philosophy for Urban Planning pdf
مورفولوژی کاربردی شهر: اتحاد علوم و فلسفه برای برنامه ریزی شهری word
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating pdf
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی word
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک word
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics pdf
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده word
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE pdf
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم word
THE SPATIAL LOGIC OF ORGANIC CITIES IN IRAN AND THE UNITED KINGDOM pdf
منطق فضاییِ شهرهای ارگانیکی در ایران و انگلستان word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim pdf
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم word
Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies pdf
تاثیر نقاط ضعف یا قوت صنفی بر شایستگی های مدیریت پروژه word

سایر مقالات ترجمه شده معماری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید